bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Postanowienie

18.12.2018

P O S T A N O W I E N I E
o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach


Na podstawie art.123 § 1 zgodnie z art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) Burmistrz Miasta Żarów

p o s t a n a w i a

podjąć zawieszone postanowieniem NiGP.6220.6.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 obręb – 0001 Żarów

U z a s a d n i e n i e

W dniu 4 września 2018 r. na wniosek firmy Pro-Tra Building Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Marca Polo 57 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zakładu dróg wraz z infrastrukturą" na działce nr ewid. 363/2 obręb – 0001 Żarów. Przedsięwzięcie zostało zakwalifikowane zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2016 r., poz. 71) – instalacje do produkcji mas bitumicznych – jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.
Organ na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy o ooś, wystąpił o opinię w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy.
Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Legnicy, wydał opinię znak: WR.ZZŚ.1.435.125.2018.EG z dnia 13 września 2018 r., że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś.
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu dnia 4 października 2018 r. wydał opinię znak: WOOŚ.4220.459.2018.AP.2, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia winien być zgodny z art. 66 ustawy ooś.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy dnia 19 października 2018 r. wydał postanowienie nr 159/18 znak: ZNS.620.18.2018.EK uznając, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko a zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia powinien spełniać wymagania art. 66 ustawy ooś ze szczególnym uwzględnieniem analizy oddziaływania projektowanego przedsięwzięcia na najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej, w tym uciążliwości zapachowej.
Postanowieniem znak: NiGP.6220.6.2018 z dnia 6 listopada 2018 r. nałożono na Wnioskodawcę obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Wobec powyższego rozpatrzenie sprawy o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia zależało od uprzedniego przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko oraz przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
W dniu 11 grudnia 2018 r. Inwestor przedłożył tutejszemu organowi Raport o oddziaływaniu na środowisko dla ww. przedsięwzięcia opracowany przez zespół pod kierownictwem mgr Agaty Stempkowskiej.

Biorąc powyższe pod uwagę postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie służy stronie zażalenie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.12.2018

Dokument oglądany razy: 762
« inne aktualności