bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

07.08.2018

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 6 sierpnia 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

"Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku dawnej kotłowni i siłowni energetycznej byłego zakładu Organika w Żarowie na cynkownię zanurzeniową wyrobów stalowych w wydajności maksymalnej 1000 kg/h” zlokalizowanej przy ul. Chemików 3 w Żarowie"

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w Referacie Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 20, II piętro od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00.

Obwieszczenie umieszcza się na okres 14 dni od dnia podania go do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl .

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.08.2018

Dokument oglądany razy: 305
« inne aktualności