bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

31.01.2018

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Żarów
 
o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 poz. 1073 z późn. zm.) zawiadamiam, iż dnia 23 listopada 2017 r. Rada Miejska w Żarowie podjęła Uchwałę Nr XLV/327/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Jednocześnie w związku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam:
o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko obejmującej sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko dla potrzeb projektu ww. Studium;
o możliwości udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko;

Studium jest opracowywane w granicach administracyjnych gminy Żarów

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. studium oraz do postępowania w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 1 marca 2018 r.

Wnioski można wnosić:
w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów,
ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej,
za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: studium@um.zarow.pl

Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię, nazwę, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości której dotyczy wniosek (nazwa sołectwa oraz numer ewidencyjny działki).

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Żarów. 

Wnioski złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.01.2018

Dokument oglądany razy: 524
« inne aktualności