bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 17.07.2012 z powodu:
Publikacja ponad 30 dni

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2012-2015

21.02.2012

Wyboru ławników (w głosowaniu tajnym) do sądów okręgowych oraz do sądów rejonowych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów.
Liczba ławników wybieranych przez Radę Miejską w Żarowie w wyborach uzupełniających:
W dniu 14 lutego 2012 roku Prezes Sądu Okręgowego w Świdnicy złożył wniosek o uzupełnienie listy ławników w liczbie 2 osób do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Świdnicy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. rady prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze służby więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kto może zgłaszać kandydatów na ławników:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia,
 3. inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 4. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru ławników.

Jakie dokumenty należy złożyć:

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia na ławnika sądowego, do której kandydat ma obowiązek załączyć:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
Wymienione powyżej dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
W przypadku zgłoszenia kandydata na ławnika przez mieszkańców Gminy Żarów, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę osób zgłaszających kandydata, zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uwaga!
Koszty opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
Koszty opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.

Do kiedy można zgłaszać kandydatów na ławników:
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 20 marca 2012 roku.
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po terminie oraz zgłoszenia nie spełniające wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika oraz lista osób zgłaszających kandydaturę dostępna jest w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie www.um.zarow.pl

Wypełnione dokumenty dotyczące wyborów ławników sądowych należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie przy ul. Zamkowej 2, w godzinach pracy Urzędu w terminie do dnia 20 marca 2012 roku.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.02.2012

Dokument oglądany razy: 1318
« inne aktualności