bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 30.06.2016 z powodu:
nieprawidłowa zakładka

Zapytanie ofertowe

30.06.2016

1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów


2. Opis przedmiotu zamówienia:
opracowanie Studium Wykonalności oraz przygotowanie kompletnego wniosku (wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami) o dofinansowanie zadania pn. „Wdrażanie Strategii Niskoemisyjnych – budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego w Żarowie oraz budowa ścieżek rowerowych, ciągów pieszych wraz z oświetleniem na terenie miasta Żarów”, stanowiącego podstawę wsparcia w ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych, Poddziałanie 3.4.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych – ZIT AW. (Konkurs nr RPDS.03.04.04-IP.03-02-131/16)
Oferta powinna obejmować:


- Opracowanie Studium wykonalności projektu zgodnie z obowiązującym w trakcie realizacji zamówienia prawem wspólnotowym i krajowym oraz zapisami Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 określającymi zasady przygotowania studium wykonalności.
- Przygotowanie wniosku o dofinansowanie za pośrednictwem aplikacji – generator wniosków o dofinansowanie EFRR (dostępnej na stronie snow-ipaw.dolnyslask.pl) wraz z wymaganymi w konkursie załącznikami, zgodnie z obowiązującym w trakcie realizacji zamówienia prawem wspólnotowym i krajowym oraz zapisami Instytucji Zarządzającej RPO WD 2014-2020 określającymi zasady przygotowania wniosku o dofinansowanie.
- Nadzór i monitoring projektu w procesie weryfikacji formalno-merytorycznej przez Instytucję Zarządzającą.
- Korektę ewentualnych poprawek otrzymanych od Instytucji Zarządzającej dot. przedmiotu zlecenia w procesie weryfikacji dokumentacji aplikacyjnej.
3. Termin realizacji zamówienia :
nie później niż do dnia 24 sierpnia 2016r.


4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz uzyska największą liczbę punktów wg poniżej wymienionych kryteriów:
a) cena – waga 90%
najniższa cenowo oferta otrzyma 90pkt
liczba punktów = (cena najniższej oferty/cena badanej oferty) x 90% x 100
b) doświadczenie wykonawcy – waga 10%
minimum trzy pozytywne opinie podmiotu publicznego w zakresie opracowania dokumentów niezbędnych do uzyskania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięć infrastrukturalnych. Na potwierdzenie tego warunku oferent musi załączyć do oferty, referencje z opracowania dokumentu.
Oferent może otrzymać maksymalnie 10 pkt w sytuacji dostarczenia minimum trzech pozytywnych referencji z opracowania dokumentów.
W sytuacji nie dostarczenia minimum trzech pozytywnych referencji z opracowania dokumentów oferent otrzymuje 0 pkt.


5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego (Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów) do dnia 08 lipca 2016r. do godz. 12:00.


6. Osoby do kontaktu:
Przemysław Sikora Kierownik Referatu Rozwoju tel. 74/8580 591 wew 341
Agata Piotrowska podinspektor ds. zamówień publicznych tel. 74/ 8580 591 wew. 337

Załączniki:
1. Wzór oferty

2. Oświadcznie

Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 30.06.2016

Dokument oglądany razy: 666
« inne aktualności