bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.03.2015 z powodu:
decyzja burmistrza

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

02.03.2015

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Żarowa

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych
w obrębie miasta Żarowa i wsi Łażany.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012, poz. 647 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Żarowie:
- nr XXII/162/2012 z dnia 2 kwietnia 2012 r., nr XXIII/171/2012 z dnia 17 maja 2012 r., nr XXXIX/302/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie miasta Żarowa,
- nr XXXIX/303/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Łażany,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 marca 2015r. do 3 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie o godz. 1400.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Żarowa z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.03.2015

Dokument oglądany razy: 744
« inne aktualności