bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 20.02.2012 z powodu:
dezaktualizacja wiadomości

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 9 grudnia 2011 roku

15.12.2011

Na podstawie art. 25 ust. 3 w związku z art. 192 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity:
Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości:

Zarządzenie Nr 367 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie.

Wydane na podstawie art. 192 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 ze zm.) w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zm.)

§1. 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Żarowie w okręgu wyborczym Nr 3, w związku z wygaśnięciem mandatu Pana Norberta Gałązki, radnego z listy Nr 20 KWW NIEZALEŻNI, stwierdzonym uchwałą tej Rady Nr XVI/117/2011 z dnia 30 listopada 2011 r.

2. W okręgu wyborczym Nr 3 wybiera się 1 radnego.

§2. Datę wyborów, o których mowa w §1, wyznacza się na niedzielę 19 lutego 2012 r.

§3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określonych w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI
/ - /
Aleksander Marek Skorupa

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 15.12.2011

Dokument oglądany razy: 1261
« inne aktualności