bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 24.11.2011 z powodu:
publikacja wiadomości na stronie ponad 30 dni

Wyniki konsultacji programu współpracy z organizacjami pazarządowymi

21.10.2011

W związku z powyższym Burmistrz Miasta Żarów wydał Zarządzenie Nr 132/2011 z dnia 30 września 2011 roku w sprawie ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok, na podstawie uchwały Nr LXV/291/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Zgodnie z powyższym propozycje zgłaszania uwag i opinii do programu współpracy na 2012 rok przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie gminy Żarów mogli wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej na adres e-mail: a.szykowna@um.zarow.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie na formularzu, w terminie od 3 do 17 października 2011 r.

Projekt Programu Współpracy oraz druk formularza konsultacji był zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie.

W wyznaczonym terminie w/w podmioty nie wniosły żadnych uwag, ani nie przekazały żadnych opinii dotyczących konsultowanego dokumentu.

W dniu 17 października 2011 roku od godz. 13:00 do 14:00 odbyły się w sali nr 19 Urzędu Miejskiego w Żarowie otwarte konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 powyższej ustawy prowadzące działalność na terenie gminy Żarów. W w/w konsultacjach w sprawie rocznego programu współpracy wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych z: Fundacji „Nasze Dzieci” z Żarowa, Stowarzyszenia „Edukacja” z Żarowa, ULKS „Piast 2008” z Żarowa oraz UKS „Harcek” z Żarowa, którzy złożyli na formularzach konsultacji uwagi i opinie do projektu rocznego programu współpracy.

Wyznaczenie kolejnego terminu konsultacji nie jest możliwy, ponieważ konsultacje wyznaczone były w terminie od 3 do 17 października 2011 roku zarówno za pośrednictwem drogi pocztowej, elektronicznej, jak i bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na otwartym spotkaniu z przedstawicielami organizacji pozarządowych wyznaczonym na dzień 17 października br. Z uwagi na zasadę jawności i uczciwej konkurencji, zakładającej kształtowanie przejrzystych zasad współpracy oraz na zapewnieniu równego dostępu do informacji nie ma możliwości wyznaczenia nowego terminu konsultacji projektu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.

Zgodnie z § 6 Załącznika nr 1 do Uchwały Nr LXV/291/2010 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 21.10.2011

Dokument oglądany razy: 1095
« inne aktualności