bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 31.10.2011 z powodu:
upłynięcie terminu zgłaszania propozycji

Program współpracy - organizacje pozarządowe

30.09.2011

Propozycje prosimy wnosić za pośrednictwem drogi pocztowej na adres Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, elektronicznej na adres e-mail: a.szykowna@um.zarow.pl lub bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie na załączonym formularzu w terminie od 3 do 17 października 2011 r.

W dniu 17 października 2011 roku od godz. 13:00 do 14:00 zapraszamy na konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy prowadzące działalność na terenie gminy Żarów. Spotkanie odbędzie się w sali nr 19, II piętro Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Projekt Programu Współpracy oraz druk formularza konsultacji jest dostępny poniżej.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z art. 5a ust.4 wspomnianej ustawy, program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego zawiera w szczególności:

 1. cel główny i cele szczegółowe programu
 2. zasady współpracy
 3. zakres przedmiotowy
 4. formy współpracy, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy
 5. priorytetowe zadania publiczne
 6. okres realizacji programu
 7. sposób realizacji programu
 8. wysokość środków przeznaczanych na realizację programu
 9. sposób oceny realizacji programu
 10. informację o sposobie tworzenia programu oraz o przebiegu konsultacji
 11. tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.09.2011

Dokument oglądany razy: 1164
« inne aktualności