bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, wiadomość została skasowana: 31.10.2011 z powodu:
Zakończenie naboru wniosków - koniec terminu

Nabór partnerów do projektu „Miasta” działanie 9.2. RPO WD na lata 2007-2013

27.09.2011

Dnia 26 września 2011 r. rozpoczyna się otwarty nabór na partnera/ów spoza sektora finansów publicznych do realizacji projektu w ramach Priorytetu 9 „Miasta” działanie 9.2. RPO WD na lata 2007-2013. Nabór potrwa do 28 października 2011r.

Zgodnie z niniejszym ogłoszeniem oferty składane w ramach naboru powinny zawierać:

 • Dane zgłaszającego (nazwa, adres, telefon, osoba reprezentująca potencjalnego partnera),
 • Prawomocną uchwałę właścicieli lokali nt. zgody na realizację inwestycji opisanej w karcie propozycji projektu,
 • Kosztorys inwestorski na wykonanie zadań remontowych wskazanych w formularzu zgłoszenia przedsięwzięcia,
 • Zobowiązanie do przygotowania dokumentacji technicznej i uzyskania niezbędnych pozwoleń,
 • Zobowiązanie do zapewnienia środków finansowych w wysokości określonej w karcie zgłoszenia przedsięwzięcia (np. potwierdzenie z banku prowadzącego rachunek o posiadanych środkach finansowych, kserokopia umowy kredytowej lub promesy kredytowej),
 • Wypełniony formularz zgłoszenia partnera.

Wypełnienie formularza ofertowego i dokonanie zgłoszenia w naborze na partnera/ów do realizacji projektu partnerskiego w ramach działania 9.2. RPO WD jest jednoznaczne z dokonaniem zgłoszenia wpisania projektu do przedsięwzięć wymienionych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Żarów.

Wybór partnerów i ich projektów odbędzie się o następujące kryteria:

 • Partnerem może być: spółdzielnia mieszkaniowa, wspólnota mieszkaniowa, zarządca nieruchomości, administrator budynku
 • Partner powinien dysponować ugruntowaną strukturą organizacyjną,
 • Partner powinien posiadać zabezpieczone środki finansowe na realizację przedsięwzięcia,
 • Partner powinien posiadać kompletną dokumentację techniczną i kosztorysową
 • Partner wykaże zgodność działania z celami partnerstwa, działania 9.2 RPO WD
 • Potencjalny Partner wypełni i złoży formularz ofertowy wraz z załącznikami do dnia 28 października 2011r.,

Propozycje projektów potencjalnych partnerów należy składać od dnia 26 września do dnia 28 października 2011 (decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Żarowie):
złożyć osobiście do godz. 15.30 – Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów z dopiskiem „NABÓR NA PARTNERA PROJEKTU W RMACH 9.2 RPO WD”

lub

wysłać pocztą elektroniczną na adres burmistrz@um.zarow.pl

lubnadać w urzędzie pocztowym na adres Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów z dopiskiem „NABÓR NA PARTNERA PROJEKTU W RMACH 9.2 RPO WD”

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.rpo.dolnyslask.pl

Partnerstwo będzie realizowane na podstawie umowy partnerskiej określającej w szczególności:

 • Kto jest Liderem projektu
 • Kto jest partnerem/ partnerami projektu
 • Zakres odpowiedzialności Lidera
 • Zakres odpowiedzialności Partnera/rów
 • Zadania Lidera
 • Zadania Partnera/rów
 • Zasady zarządzania finansowego
 • Zasady dotyczące kontroli projektu
 • Zasady dotyczące archiwizacji dokumentów projektu
 • Czas obowiązywania umowy
 • Zasady postępowania w sprawach spornych oraz zmian w umowie i rozwiązania umowy.

Umowa partnerska zostanie opracowana zgodnie z Wytycznymi Programowymi Instytucji Zarządzającej RPO WD w zakresie ogólnych zasad przygotowania i realizacji projektów w formie partnerstwa w ramach RPO WD na lata 2007-2013, z wyłączeniem działania 1.1. i 1.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.09.2011

Dokument oglądany razy: 1428
« inne aktualności