bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Aktualności

...
Pokaż aktualności z roku:

Obwieszszczenie Burmistrza Miasta Żarów

30.07.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Kruków, gmina Żarów

Informacja o wyborze na stanowisko urzędnicze

13.06.2018

WYNIKI NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

06.06.2018

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Żarów z dnia 24 maja 2018 roku
w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości o przeznaczeniu do oddania najem
lokalu użytkowego, wchodzącego w skład komunalnego zasobu Gminy Żarów.

Informacja

04.06.2018

Informacja o zatwierdzonych przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Żarów na okres 3 lat.

Treść decyzji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta

30.05.2018

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów (działki o nr 503/2, 503/3, 503/4)

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017

30.05.2018

Informacja Gminy Żarów za 2017rok zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami)

+ Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w roku 2017

Obwieszczenie o wydanej decyzji

23.04.2018

Na podstawie art. 85 ust. 3, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20 kwietnia 2018 r., Burmistrz Miasta Żarów wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

„Rozbudowa Fabryki Daicel Safety Systems Europe (DSSE) zlokalizowanej przy ul. Strefowej 6 w Żarowie”

Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego

19.04.2018

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 3, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1257 z późn. zm.), zawiadamiam...

Podstawowa wysokość dotacji, statystyczna liczba dzieci i wskaźnik zwiększajacy

16.04.2018

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z póżn. zm.) ogłasza się...

Podstawowa wysokość dotacji, statystyczna liczba dzieci i wskaźnik zwiększajacy

01.03.2018

Na podstawie ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2203 z póżn. zm.) ogłasza się:

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu

20.02.2018

z dnia 20 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Obwieszczenie Burmistrza Miasta

31.01.2018

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i  kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ŻarówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 31.08.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 84 133