bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.08.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia nr 102

Zarządzenia 2012

 • Zarządzenie nr 2/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 3/2012
  w sprawie:
  utworzenia funduszu nagród w Urzędzie Miejskim w Żarowie na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 4/2012
  w sprawie:
  odpłatnego nabycia na własność Gminy Żarów nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie wsi Mrowiny oraz w obrębie miasta Żarów przeznaczonych na poszerzenie granic Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefa Żarów
 • Zarządzenie nr 5/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 7/2012
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żarowie, ogłoszonych na dzień 19 lutego 2012 roku
 • Zarządzenie nr 11/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 12/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 14/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 16/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 17/2011
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 18/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 20/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
 • Zarządzenie nr 21/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Szacowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Żarów na rok 2012”
 • Zarządzenie nr 22/2012
  w sprawie
  : wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 23/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 24/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 26/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 28/2012
  w sprawie:
  powołania komisji do oceny pracy dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach - pani Krystyny Waliszak
 • Zarządzenie nr 31/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 33/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 34/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 35/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 36/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 40/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 42/2012
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Żarów za 2011 rok, informacji o kstzałtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy Żarów (w tym o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz sprawozdań rocznych z wykonania planó finansowych samorządowych instytucji kultury
 • Zarządzenie nr 43/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 44/2012
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 45/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 46/2012
  w sprawie:
  powołania komisji konkursowych w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, Szkoły Podstawowej w Imbramowicach, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie
 • Zarządzenie nr 48/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 49/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 50/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 52/2012
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2012 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 53/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 54/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 56/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 59/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 61/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 65/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Fianansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 67/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 68/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 69/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 70/2012
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego gminy Żarów za 2011 rok
 • Zarządzenie nr 71/2012
  w sprawie:
  nieodpłatnego przejęcia na własność przez Gminę Żarów dwóch lokali mieszkalnych położonych w budynku, przy ul. Zamkowej 4b, 4c w Mrowinach
 • Zarządzenie nr 72/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 73/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 74/2012
  w sprawie:
  ujednolicenia terminu ustania prawa użytkowania wieczystego działki nr 103/1, położonej w Kalnie
 • Zarządzenie nr 75/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 76/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 77/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 78/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 82/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 83/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 84/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 85/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 86/2012
  w sprawie:
  powierzenia Pani Urszuli Rurarz stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie, ul. 1 maja 2
 • Zarządzenie nr 87/2012
  w sprawie:
  powierzenia Pani Krystynie Waliszak stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach, ul. Żarowska 45
 • Zarządzenie nr 92/2012
  w sprawie:
  powierzenia Pani Helenie Słowik stanowiska dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła w Żarowie, ul. Piastowska 10
 • Zarządzenie nr 93/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 94/2012
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 95/2012
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 97/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 98/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 100/2012
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2012 rok
 • Zarządzenie nr 101/2012
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 roku w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 103/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 104/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 105/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 108/2012
  w sprawie:
  niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów
 • Zarządzenie nr 109/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 112/2012
  w sprawie:
  zmiany zarządzenia nr 43/2005 z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 113/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
  i oddania w użytkowanie wieczyste
 • Zarządzenie nr 114/2012
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 115/2012
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzenie przetargu na najem garażu przy ul. Armii Krajowej 18 w Żarowie, stanowiącego własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 117/2012
  w sprawie:
  zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w ŻarowieOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.08.2012
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 05.01.2012
Dokument oglądany razy: 2 266