bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 26.07.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: poprawa błędów ortograficznych

Karty usług Urzędu Miejskiego w Żarowie

Wszystkie karty w formacie PDF.
Wszystkie ewentualnie potrzebne druki znajdują się w pliku karty usługi.


Biuro Obsługi Klienta

 • BOK 1
  Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • BOK 2
  Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • BOK 3
  Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • BOK 4
  Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
 • BOK 5
  Zaświadczenie potwierdzające dane z archiwum Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • BOK 6
  Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
 • BOK 7
  Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Finansowo-Budżetowy

 • FB 1
  Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
 • FB 2
  Podatek od nieruchomości od osób prawnych
 • FB 3
  Podatek rolny od osób fizycznych
 • FB 4
  Podatek rolny od osób prawnych
 • FB 5
  Podatek leśny od osób fizycznych
 • FB 6
  Podatek leśny od osób prawnych
 • FB 7
  Podatek od środków tranjsportowych - osoby fizyczne
 • FB 8
  Podatek od środków transportowych - osoby prawne
 • FB 9
  Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
 • FB 10
  Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
 • FB 11
  Umorzenie zaległości podatkowych osobie fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
 • FB 12
  Umorzenie zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
 • FB 13
  Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej osobie fizycznej nie będą cej przedsiębiorcą
 • FB 14
  Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
 • FB 15
  Przyznanie ulgi inwestycyjnej
 • FB 16
  Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych
 • FB 17
  Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa oraz o powierzchni hektarów przeliczeniowych
 • FB 18
  Przyznanie zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego
 • FB 19
  Przyznanie ulgi żołnierskiej

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej

 • NiGP 1
  Sprzedaż lokali mieszkalnych i użytkowych
 • NiGP 2
  Sprzedaż nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w drodze przetargowej
 • NiGP 3
  Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • NiGP 4
  Wydanie opinii o zgodności podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • NiGP 5
  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 • NiGP 6
  Wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
 • NiGP 7
  Zaświadczenie (informacja) o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
 • NiGP 8
  Nadanie numeru porządkowego nieruchomości
 • NiGP 9
  Zaświadczenie o numeracji porządkowej bnieruchomości oraz nazewnictwa ulic
 • NiGP 10
  Podział nieruchomości rolnych
 • NiGP 11
  Decyzja o środowiskowych uwarunkowanich zgody na realizację przedsięwzięcia

Urząd Stanu Cywilnego

 • USC 1
  Zameldowanie na pobyt stały
 • USC 2
  Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • USC 3
  Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały
 • USC 4
  Zameldowanie dudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • USC 5
  Zameldowanie obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej na pobyt czasowy ponad 3 miesiące
 • USC 6
  Wymeldowanie z pobytu stałego
 • USC 7
  Wymeldowanie z pobytu czasowego ponad 3 miesiące
 • USC 8
  Wymeldowanie z pobytu stałego w drodze decyzji administracyjnej
 • USC 9
  Potwierdzenie zameldowania wydawane z akt ewidencji ludności
 • USC 10
  Udostępnienie danych osobowych z ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 • USC 11
  Wydawanie dowodów osobistych
 • USC 12
  Zawarcie małżeństwa w formie wyznaniowej
 • USC 13
  Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego)
 • USC 14
  Wpisanie zagranicznego aktu do polskiej księgi stanu cywilnego
 • USC 15
  Rejestracja zgonu
 • USC 16
  Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego
 • USC 17
  Wydanie odpisów i zaświadczeń z rejestrów stanu cywilnego

 • GZR 1
  Wydanie zezwolenia na psa rasy uznanej za agresywną
 • IiD 1
  Zezwolenie naG usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
 • GL 1
  Przydział lokalu mieszkalnego



Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 26.07.2012
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 09.09.2011
Dokument oglądany razy: 1 541