bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.12.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia 167

Zarządzenia 2011

Zarządzenie nr 2/2011 w sprawie: wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich wsi z terenu Gminy Żarów

Zarządzenie nr 4/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 6/2011 w sprawie: podania do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie listy osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego w 2011 roku.

Zarządzenie nr 7/2011 w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 8/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów

Zarządzenie nr 9/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 10/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 11/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze – referenta ds. informacji i promocji

Zarządzenie nr 12/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze – podinspektora ds. przeglądów technicznych i remontów

Zarządzenie nr 13/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie nr 14/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 15/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób

Zarządzenie nr 16/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 17/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 18/2011 w sprawie: powołania pełnomocnika do spraw ochrony informacji niejawnych

Zarządzenie nr 19/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia negocjacji dotyczących zbycia udziałów Gminy Żarów w Zakładzie Usług Komunalnych w Żarowie Sp. z o.o.

Zarządzenie nr 20/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 24/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 26/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 27/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 28/2011 w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej

Zarządzenie nr 29/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 30/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 31/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 32/2011 w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów

Zarządzenie nr 33/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny

Zarządzenie nr 34/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 35/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Dowóz i odwóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Żarów do szkół
i Ośrodków Rehabilitacyjno- Edukacyjno -Wychowawczych w Żarowie, Nowym Siodle, Świdnicy, Strzegomiu, Bystrzycy Dolnej"

Zarządzenie nr 36/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 37/2011 w sprawie: udzielenia pani Urszuli Rurarz - dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu

Zarządzenie nr 39/2011 w sprawie: organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru w Urzędzie Miejskim w Żarowie

Zarządzenie nr 40/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 41/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 42/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany
będzie program profilaktyczny”.

Zarządzenie nr 43/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Imbramowicach – etap I remont dachu.”

Zarządzenie nr 44/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 45/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 46/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w judo”.


Zarządzenie nr 47/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów

Zarządzenie nr 49/2011 w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów

Zarządzenie nr 50/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Remont świetlicy wiejskiej we wsi Imbramowice - etap II remont pomieszczeń"

Zarządzenie nr 54/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"

Zarządzenie nr 55/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 56/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”

Zarządzenie nr 59/2011 w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 15/2010 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 lutego 2010r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przyznawania corocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i ochrony kultury materialnej na terenie Gminy Żarów pod nazwą "Nasz Dom"

Zarządzenie nr 60/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 61/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzanie nr 62/2011 w sprawie: nadania imienia Ludowemu Boisku Sportowemu w Mrowinach

Zarządzenie nr 63/2011 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Organizacja i udział we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży z Gminy Żarów w judo”

Zarządzenie nr 65/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 67/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 68/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 70/2011 w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego gminy Żarów za 2010 rok

Zarządzenie nr 71/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 73/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Bankowa obsługa budżetu Gminy Żarów oraz jednostek organizacyjnych Gminy w latach 2011 – 2014”

Zarządzenie nr 75/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 76/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu za rok 2010

Zarządzenie nr 77/2011 w sprawie: pokrycia ujemnego wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Żarowie

Zarządzenie nr 78/2011 w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego za rok 2010

Zarządzenie nr 79/2011 w sprawie: pokrycia ujemnego wyniku finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Żarów im. ks. Jana Twardowskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 80/2011 w sprawie: przydziału odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

Zarządzenie nr 81/2011 w sprawie: ekwiwalentu pieniężnego za pranie i naprawę odzieży roboczej

Zarządzenie nr 82/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 83/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont dachu budynku przy ul. Sportowej 8 w Łażanach z robotami towarzyszącymi”

Zarządzenie nr 84/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 89/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 90/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 92/2011 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”

Zarządzenie nr 94/2011 w sprawie: ustalenia trybu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 roku „Wyprawka szkolna”

Zarządzenie nr 95/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 96/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 97/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 98/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas IIII szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”

Zarządzenie nr 99/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej
niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 100/2011 w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Zarządzenie nr 101/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 102/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu, pn. „Prowadzenie drużyn piłkarskich i udział w rozgrywkach ligowych”

Zarządzenie nr 104/2011 w sprawie: zmiany zarządzenia w sprawie procedury aktualizacji „Żarowskiego Banku Informacji o organizacjach pozarządowych”, działających w gminie Żarów

Zarządzenie nr 105/2011 w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 106/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste.

Zarządzenie nr 113/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 115/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę pomocy dydaktycznych i wyposażenia w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żarów”

Zarządzenie nr 116/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 118/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 121/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 122/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 123/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 125/2011 w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2011 i określenia specjalności i form kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane

Zarządzenie nr 126/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie Gminy Żarów, o których przejęcie Gmina wystąpi do Wojewody Dolnośląskiego

Zarządzenie nr 127/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 129/2011 w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 130/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 131/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 132/2011 w sprawie: ustalenia formy i terminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok

Zarządzenie nr 133/2011 w sprawie: Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie

Zarządzenie nr 135/2011 w sprawie: wprowadzenia zmianw budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 136/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 137/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 140/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 141/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie wsi Mrowiny

Zarządzenie nr 142/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie nr 143/2011 w sprawie: powołania Zespołu ds. zmiany granic miasta Żarów

Zarządzenie nr 144/2011 w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miasta Żarów oraz wsi Mrowiny w przedmiocie włączenia do Miasta Żarów części obszaru wsi Mrowiny i ustalenia wzoru protokołu zawierającego wyniki z przeprowadzonych konsultacji

Zarządzenie nr 145/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2011/2012"

Zarządzenie nr 148/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 149/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do dzierżawy

Zarządzenie nr 151/2011 w sprawie: przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej Gminy Żarów na 2012 rok oraz projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Zarządzenie nr 152/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Zarządzenie nr 155/2011 w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Szacowanie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących mienie Gminy Żarów w latach 2012 i 2013”

Zarządzenie nr 156/2011 w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby Gminy Żarów".

Zarządzenie nr 157/2011 w sprawie: regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych

Zarządzenie nr 158/2011 w sprawie: niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

Zarządzenie nr 160/2011 w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla pana Przemysława Drąga - nauczyciela Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie, ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 161/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczyste

Zarządzenie nr 162/2011 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Żarów

Zarządzenie nr 163/2011 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za komórki przydomowe, będące własnością Gminy Żarów

Zarządzenie nr 164/2011 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu za najem garaży na terenie Gminy Żarów

Zarządzenie nr 165/2011 w sprawie: ustalenia miesięcznych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe na terenie Gminy Żarów

Zarządzenie nr 166/2011 w sprawie: ustalenia rocznych opłat za umieszczenie tablic i urządzeń reklamowych na budynkach, będących własnością Gminy Żarów

Zarządzenie nr 169/2011 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie placówki wsparcia dziennego na terenie gminy Żarów”

Zarządzenie nr 173/2011 w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży i oddania w użytkowanie wieczysteOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 06.12.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 2 053