bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Uchwały 1996

XXIV/154/96 w sprawie zmiany uchwały nr VI/45/93 z dn. 08.07.1993 w sprawie ustalenia liczby, granic i numerów obwodów głosowania oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie miasta i gminy Żarów

XXIV/155/96 w sprawie nabycia przez Gminę na własność gruntów rolnych, położonych na terenie wsi Mrowiny

XXIV/156/96 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych położonych na terenie miasta Żarów wraz z udziałem procentowym do gruntu

XXIV/157/96 w sprawie powołania „Komisji ds. zmian w Statucie Miasta i Gminy Żarów”

XXIV/158/96 w sprawie zasad ustalenia diet

XXIV/159/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży zasobów mieszkalnych mienia komunalnego Gminy Żarów

XXV/160/96 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Żarowie

XXV/161/96 w sprawie ustalenia regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej

XXV/162/96 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

XXV/163/96 w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Żarów (Przemysłowa)

XXV/164/96 w sprawie nabycia przez Gminę na własność gruntów rolnych, położonych na terenie wsi Mrowiny

XXVI/165/96 w sprawie zmian do Statutu Miasta i Gminy Żarów

XXVI/166/96 w sprawie zmiany uchwały o powołaniu stałej Komisji Miejskiej w Żarowie (Rewizyjna)

XXVI/167/96 w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi opłacone ze środków publicznych Gminy Żarów

XXVI/168/96 w sprawie uchwalenia regulaminu trybu i zasad przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Żarów

XXVI/169/96 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych pod budowę domów jednorodzinnych, położonych na terenie miasta Żarów, przy ul. Dębowej i ul. Lipowej

XXVI/170/96 w sprawie zamiany nieruchomości rolnych niezabudowanych położonych na terenie Mrowin

XXVI/171/96 w sprawie zmiany uchwały nr XXV/164/96 z dnia 01.02.96

XXVI/172/96 w sprawie wyłonienia kandydatów do RN ZOZ w Świdnicy

XXVII/173/96 w sprawie budżetu gminy na 1996 rok

XXVII/174/96 w sprawie nabycia przez Gminę na własność nieruchomości rolnej, położonej na terenie wsi Mrowiny

XXVII/175/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, położonych na terenie Gminy Żarów

XXVII/176/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów z przeznaczeniem pod budowę garażu

XXVII/177/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu działki budowlanej z przeznaczeniem na prowadzenie działalności usługowo-handlowej

XXVII/178/96 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działki budowlanej zabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

XXVII/179/96 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości zabudowanej położonej w mieście Żarów przy ul. Słowiańśkiej

XXVIII/180/96 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 1995 rok

XXVIII/181/96 w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Miasta Żarów

XXIX/182/96 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Żarów

XXIX/183/96 w sprawie zmiany nazw ulic w mieście Żarów (cicha, Piastowa, Sikorskiego, Ogrodowa)

XXIX/184/96 w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych

XXIX/185/96 w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Żłobka w Żarowie ul. Łokietka 14

XXIX/186/96 w sprawie reorganizacji Miejsko-Gminnego Przedszkola w Żarowie

XXIX/187/96 w sprawie zmiany wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Żarów – Zbigniewa Chlebowskiego

XXIX/188/96 w sprawie przekazania nieodpłatnego dla Zakłądu Gazowniczego w Wałbrzychu sieci gazowej położonej na osiedlu przy ul. Rybackiej w Żarowie

XXIX/189/96 w sprawie wprowadzenia z mian w budżecie gminy na 1996 rok

XXX/96 w sprawie ochrona środowiska – bez uchwał – sesja tematyczna

XXXI/190/96 w sprawie wystąpienia do Rady Ministrów z wnioskiem o zmianę granic gminy Żarów, poprzez przyłączenie wsi Pastuchów i Piotrowice

XXXII/191/96 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przekazanie na rzecz Gminy Żarów w drodze komunalizacji nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Żarów

XXXII/192/96 w sprawie przeznaczenia do oddania w użytkowanie wieczyste działki budowlane zabudowanej garażem, położonej na

XXXII/193/96 w sprawie przekazania do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów, przy ul. Ogrodowej, z przeznaczeniem pod budowę garaży

XXXII/194/96 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Żarowie przy ul. Wyspiańskiego

XXXII/195/96 w sprawie podjęcia prac w celu przygotowania wniosku do Rady Ministrów o powiększenie obszaru miasta Żarowa o część terenu sołectw Łażany i Mrowiny

XXXII/196/96 w sprawie przekazania nieodpłatnie dla Telekomunikacji Polskiej S.A. Zakład Telekomunikacji w Wałbrzychu miejscowej sieci kablowej we wsiach Łażany, Przyłęgów, Kruków, Zastruże, Mikoszowa, Mielęcin wraz z przesyłem

XXXII/197/96 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/184/96 z dnia 15 maja 1996 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, grastronomicznych i usługowych na terenie gminy Żarów

XXXII/198/96 w sprawie uzupełnienia składu Zarządu Miasta Żarów

XXXIII/199/96 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

XXXIII/200/96 w sprawie poręczenia kredytu preferencyjnego z Banku Zachodniego na skup zboża

XXXIII/201/96 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wierzbnej

XXXIII/2002/96 w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu składu stałych komisji osobowych Rady Miejskiej w Żarowie

XXXIII/203/96 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego działek budowlanych położonych na terenie miasta Żarów przy ul. Brzozowej, z przeznaczeniem pod budowę domów jednorodzinnych

XXXIII/204/96 w sprawie zamiany działek budowlanych, położonych na terenie miasta Żarów

XXXIII/205/96 w sprawie zamiany nieruchomości zabudowanych, położonych na terenie wsi Mikoszowa

XXXIII/206/96 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki niezabudowanej, położonej na terenie miasta Żarów przy ul. Dębowej z przeznaczeniem na poszerzenie działki budowlanej

XXXIII/207/96 w sprawie sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego, działek budowlanych, położonych na terenie miasta Żarów, przy ul. Mickiewicza, z przeznaczeniem pod budowę garaży

XXXIV/208/96 w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

XXXIV/209/96 w sprawie zmian do statutu Biura ds. Infrastruktury Społecznej „Oświata” w Żarowie

XXXIV/210/96 w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją RP art. 3, p. 3 i art. 3, p. 14 ustawy z dnia 4.07.1996 roku o zmianie ustaw o podatku rolnym, o lasach, o podatkach i opłatach lokalnych oraz o ochronie przyrody (Dz. U. nr 91 poz. 409 z 1996)

XXXIV/211/96 w sprawie ustalenia ceny na wywóz nieczystości stałych i płynnych na terenie miasta i gminy Żarów

XXXIV/212/96 w sprawie zmiany składu Komisji ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi działającej na terenie miasta i gminy Żarów, powołanej Uchwałą nr VIII/44/94 RM w Żarowie z dnia 15.12.1994 roku

XXXIV/213/96 w sprawie zmiany statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy

XXXIV/214/96 w sprawie wskazania banku prowadzącego obsługę kasową gminy Żarów

XXXV/215/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żarów na własność nieruchomości zabudowanej, położonej w Żarowie przy ul. Kwiatowej 1

XXXV/216/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żarów na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie przy ul. Krętej 5 i 7 i Rybackiej 2 wraz z garażami

XXXV/217/96 w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Żarów na własność nieruchomości zabudowanej położonej w Żarowie przy ul. A.Krajowej 169 wraz z drogą wewnętrzną

XXXV/218/96 w sprawie przystąpienia do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów

XXXV/219/96 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze

XXXV/220/94 w sprawie określenia zasad zwrotu zasiłków celowych przez świadczeniobiorców OPS Żarów

XXXV/221/94 w sprawie zmiany uchwały o zatwierdzeniu składów osobowych stałych Komisji RM w Żarowie

XXXV/222/96 w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Imbramowicach

XXXV/223/96 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 1996 rok

XXXV/224/96 w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” na budowę grupowej oczyszczalni ścieków

XXXVI/225/96 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

XXXVI/226/96 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 1997

XXXVI/227/96 w sprawie ustalenia ceny wody i odprowadzenia ścieków na terenie miasta i gminy Żarów

XXXVI/228/96 w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, stanowiące mieszkaniowy zasób gminy

XXXVI/229/96 w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/184/96 z 15.05.1996 roku w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Żarów

XXXVI/230/96 w sprawie podatku od posiadania psów

XXXVI/231/96 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1996 rok

XXXVI/232/96 w sprawie poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Spółkę Wodno-Ściekową „Strzegomka” w Żarowie w Fundacji Regionu Wałbrzyskiego w Wałbrzychu na budowę oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami tranzytowymi

XXXVII/233/96 w sprawie podatku od nieruchomości

XXXVII/234/96 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 1996 rok

XXXVII/235/96 w sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Zakładu Energetycznego w Wałbrzychu S.A. ul. Wysockiego 11, sieci niskiego napięcia przy ul. Rybackiej w ŻarowieOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 03.11.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 442