bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Pomoc publiczna

Uchwała nr XIV/76/2007
Rady Miejskiej w Żarowie
z dnia 27 września 2007 roku

w sprawie: udzielania przez Gminę Żarów zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 ze zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 884 ze zmianami) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1

Uchwała wprowadza pomoc regionalną na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy dla przedsiębiorców, którzy zainwestują w gminie Żarów nabywając grunty położone na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej podstrefa Żarów w celu wybudowania nowych zakładów produkcyjnych lub usługowych. W efekcie działania takie przyczynią się do wzrostu gospodarczego Gminy oraz zmniejszenia bezrobocia.

§ 2

Uchwała jest zgodna z warunkami określonymi w:

 1. Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną (Dz. U. Nr 138, poz. 969).
 2. Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1628/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do regionalnej pomocy inwestycyjnej (Dz. Urz. UE L 302 z 1.11.2006).

§ 3

Uchwała nie przewiduje udzielania pomocy na duże projekty inwestycyjne.

§ 4

Uchwały nie stosuje się do pomocy określonej w § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie udzielania przez gminy zwolnień od podatku od nieruchomości, stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną.

§ 5

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

 1. nowej inwestycji – należy przez to rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa.
 2. tworzeniu miejsc pracy – należy przez to rozumieć wzrost netto liczby pracowników, wyrażony w rocznych jednostkach roboczych (RJR), bezpośrednio zatrudnionych w danym zakładzie w stosunku do średniej z 12 miesięcy poprzedzających utworzenie miejsc pracy; roczne jednostki robocze (RJR) oznaczają liczbę osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w jednym roku - w liczbie tej uwzględnia się, jako ułamek RJR, także osoby zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz do pracy sezonowej;
 3. mikro, małym i średnim przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć małego i średniego przedsiębiorcę zgodnie z zaleceniem Komisji 2003/361/WE z 6.05.2003 r. dotyczące definicji przedsiębiorstw mikro, małych i średnich (Dz. Urz. WE L 124 z 20.05.2003.
 4. intensywności pomocy – należy przez to rozumieć stosunek wartości pomocy wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto (EDB) do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą;

§ 6

Udzielana pomoc może być obliczana w odniesieniu do:

 1. kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które są związane z realizacją nowej inwestycji, lub
 2. kosztów utworzenia miejsc pracy.

§ 7

 1. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą na wspieranie nowych inwestycji zalicza się:
  1. cenę nabycia prawa własności gruntów lub prawa ich wieczystego użytkowania;
  2. cenę nabycia albo koszt wytworzenia środków trwałych, takich jak budowle i budynki oraz ich wyposażenie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w szczególności:
   1. maszyny i urządzenia, w tym systemy i sieci teleinformatyczne,
   2. narzędzia, przyrządy i aparatura,
   3. wyposażenie techniczne do prac biurowych,
   4. urządzenia:
    • infrastruktury technicznej wymienione w art. 143 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603, z późn. zm.);
    • infrastruktury telekomunikacyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.);
  3. cenę nabycia wartości niematerialnych i prawnych związanych z transferem technologii polegających na uzyskaniu patentu, nabyciu licencji lub nieopatentowanego know-how, jeżeli spełnią one łącznie następujące warunki:
   1. będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę otrzymującego pomoc wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym realizowana jest inwestycja;
   2. będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zmianami);
   3. będą nabyte od osób trzecich na warunkach rynkowych;
   4. będą stanowić aktywa przedsiębiorstwa, w którym zlokalizowana jest inwestycja i pozostaną w nim przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw zwanych dalej „MŚP” co najmniej 3 lat;
 2. W przypadku przedsiębiorców innych niż MŚP koszty inwestycji w wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia pomocą w wysokości 50% całkowitych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą.
 3. W przypadku przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w sektorze transportu, do kosztów inwestycji kwalifikujących się do objęcia pomocą nie zalicza się kosztów zakupu środków transportu.

§ 8

Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, o których mowa w § 6 pkt 2 zalicza się dwuletnie koszty wynagrodzenia brutto przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz opłacone od tego wynagrodzenia obowiązkowe składki, w szczególności na ubezpieczenie społeczne, ponoszone przez przedsiębiorcę od dnia zatrudnienia pracowników.

§ 9

 1. Intensywność pomocy regionalnej udzielanej na realizację inwestycji nie może przekroczyć wielkości określonych w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2006 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej (Dz. U. Nr 190, poz. 1402) – dla regionu dolnośląskiego intensywność pomocy regionalnej wynosi 40% w latach 2007-2010.
 2. Intensywność pomocy udzielanej MŚP, z wyjątkiem przedsiębiorstw prowadzących działalność w sektorze transportu, podwyższa się o:
  1. 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych przedsiębiorców;
  2. 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców.

§ 10

 1. Warunkiem udzielenia pomocy w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości nowo nabytych gruntów, budynków, budowli na terenie WSSE – podstrefa Żarów maksymalnie przez okres 10 lat prowadzenia działalności gospodarczej jest:
  1. dokonanie przed rozpoczęciem realizacji inwestycji, zgłoszenia właściwemu organowi podatkowemu zamiaru korzystania z pomocy;
  2. zobowiązanie się przedsiębiorcy do pokrycia co najmniej 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą ze środków własnych lub zewnętrznych źródeł finansowania, przy czym przez środki własne lub pochodzące z zewnętrznych źródeł finansowania należy rozumieć środki, które nie zostały uzyskane przez przedsiębiorcę w związku ze wsparciem ze środków publicznych – w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 1;
  3. utrzymanie inwestycji w danym podregionie przez okres co najmniej przez 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia zakończenia jej realizacji;
  4. utworzenie nowych miejsc pracy w okresie 3 lat od dnia zakończenia inwestycji i utrzymania dotychczasowego poziomu zatrudnienia oraz nowo utworzonych miejsc pracy, w związku z którymi została udzielona pomoc, przez okres co najmniej 5 lat, a w przypadku MŚP co najmniej 3 lat, od dnia ich utworzenia – w przypadku pomocy, o której mowa w § 6 pkt 2.
 2. Zgłoszenie o zamiarze korzystania z pomocy powinno być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać następujące dane: pełną nazwę i adres przedsiębiorcy, określenie formy prawnej / wyciąg z KRS/,NIP, REGON, PKD. Ponadto przedsiębiorca powinien wskazać, z której formy pomocy publicznej zamierza skorzystać.
 3. Do kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą zalicza się koszty poniesione po dokonaniu zgłoszenia.

§ 11

 1. Pomoc obliczana na podstawie kosztów, o których mowa w § 6 pkt 1, może być udzielana wraz z pomocą obliczaną na podstawie kosztów, o których mowa w § 6 pkt 2, pod warunkiem że łączna wielkość pomocy nie przekroczy maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 9 przy czym przy ustaleniu maksymalnej wielkości pomocy bierze się wyższą kwotę, kwalifikujących się do objęcia pomocą, kosztów, o których mowa w § 6 pkt 1, albo kosztów, o których mowa w § 6 pkt 2.
 2. Pomoc udzielana zgodnie z uchwałą podlega sumowaniu z każdą inną pomocą przeznaczoną na realizację tej samej inwestycji lub utworzenie nowych miejsc pracy związanych z tą samą inwestycją, w tym udzielaną ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 9.
 3. Pomoc udzielana zgodnie z uchwałą podlega sumowaniu z pomocą de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą lub tego samego projektu inwestycyjnego i nie może przekroczyć maksymalnej intensywności pomocy określonej w § 9.

§ 12

 1. Zwolnienie z podatku od nieruchomości wynikające z uchwały przysługuje:
  1. od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania objętych obowiązkiem podatkowym w dniu dokonania zgłoszenia;
  2. od dnia powstania obowiązku podatkowego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – w odniesieniu do przedmiotów opodatkowania, od których obowiązek podatkowy powstał po dniu dokonania zgłoszenia.
 2. Pomoc przysługuje do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym przekroczono maksymalną intensywność pomocy określoną w § 9.
 3. Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia zobowiązany jest do przedłożenia wraz z deklaracją podatkową każdego roku podatkowego następującego po roku w którym korzystał z pomocy na podstawie niniejszego programu sprawozdania z uwzględnieniem informacji określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie informacji o otrzymanej pomocy publicznej (Dz. U. nr 61 poz. 413) oraz informacji dotyczących:
  1. wzrostu poziomu zatrudnienia oraz poniesionych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą nowo utworzonych miejsc pracy – w przypadku pomocy na utworzenie miejsc pracy,
  2. wielkości kosztów inwestycji poniesionych po dniu dokonania zgłoszenia , wielkości pomocy uzyskanej z innych źródeł – w przypadku pomocy na inwestycje.
 4. Przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić pisemnie organ udzielający pomocy o utracie warunków zwolnienia, lub zmianie mającej wpływ na wielkość udzielanej pomocy, najpóźniej w terminie 14 dni od daty powstania okoliczności powodujących tę utratę lub zmianę.
 5. Na podstawie informacji otrzymanych od przedsiębiorcy organ udzielający pomocy dokonuje oceny udzielonej pomocy ze szczególnym uwzględnieniem przekroczenia maksymalnej intensywności tej pomocy.
 6. Jeżeli przekroczenie dopuszczalnej intensywności pomocy nastąpiło w związku ze zwolnieniem przedsiębiorcy z podatku od nieruchomości w trybie niniejszej uchwały kwota udzielona ponad dopuszczalną intensywność podlega zwrotowi.
 7. W przypadku utraty prawa do zwolnień podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę
 8. Przedsiębiorca, który w ustawowym terminie zawiadomi organ udzielający pomocy o utracie warunków do zwolnienia z podatku od nieruchomości, traci do niego prawo, poczynając od miesiąca, w którym je utracił.
 9. Przedsiębiorca, który złożył nieprawdziwe oświadczenie lub informację co do spełnienia warunków, od których uzależnione jest zwolnienie z podatku, traci do niego prawo poczynając od początku roku podatkowego, w którym je utracił.

§ 13

Organem udzielającym pomocy i sprawującym nadzór jest Burmistrz Miasta Żarów.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.10.2011
Podpisał: Teresa Drąg
Dokument z dnia: 11.10.2011
Dokument oglądany razy: 2 140