bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie stawek na 2014

Czynsz dzierżawny

Zarządzenie Nr 02/2009
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW
z dnia 02 stycznia 2009 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta Żarów i wsi na cele rolne.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. „o samorządzie gminnym” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1 Ustalić wysokość stawek czynszu dzierżawnego za gruntu przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na terenie Gminy Żarów na cele rolne według załącznika Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2 Traci moc zarządzenie Nr 28/2003 z dnia 27 stycznia 2003r.

§ 3 Realizację Zarządzenia powierzam p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej Annie Janeczko.

§ 4 Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawować będzie Zastępca Burmistrza Miasta Żarów.

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów Nr 28/2003 z dnia 27 stycznia 2003 roku w sprawie „zasad sprzedaży i dzierżawy nieruchomości przeznaczonych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żarów na cele rolne” dotychczas obowiązujące stawki czynszu dzierżawnego za grunty rolne była zbyt niska w stosunku do wartości pożytków czerpanych z dzierżawionych gruntów, w związku z czym zmiana stawek czynszu jest zasadna.

Stawki czynszu dzierżawnego

Lp. Rodzaj dzierżawionego terenu stawka
1. pod działalność usługową i handlową 5,15 zł
2. pod garażami 2,80 zł
3. pod obiektami gospodarczymi 1,16 zł
4. pod imprezy rozrywkowe 0,62 zł
5. pod wodami stojącymi 5q żyta za 1 ha lustra wody
6. tereny użytkowane rolniczo (ogródki) 0,37 zł

Stawki czynszu dzierżawnego gruntów rolnych

Grunty orne:

rola w klasie I 519 zł/ha
rola w klasie II 474 zł/ha
rola w klasie IIIa 423 zł/ha
rola w klasie IIIb 357 zł/ha
rola w klasie IVa 85 zł/ha
rola w klasie Ivb 216 zł/ha

Użytki zielone:

klasa I 519 zł/ha
klasa II 423 zł/ha
klasa III 333 zł/ha
klasa IV 40 zł/ha
klasa V 180 zł/ha


Zarządzenie Nr 05/2008
BURMISTRZA MIASTA Ż A R Ó W
z dnia 15 stycznia 2008 r.

w sprawie: ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Żarów

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. "o samorządzie gminnym" (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

§ 1 Ustala się miesięczną stawkę czynszu dzierżawnego netto za 1 m2 terenów przeznaczonych na:

1) działalność usługową i handlową w wysokości 5,15 zł
2) pod garażami w wysokości 2,80 zł
3) pod obiektami gospodarczymi w wysokości 1,16 zł

§ 2 Stawka czynszu dzierżawnego netto za 1 m2 terenu oddanego na zorganizowanie imprez rozrywkowych wynosi 0,62 zł za każdy dzień.

§ 3 Roczna stawka czynszu dzierżawnego netto za 1 m2 terenów użytkowanych rolniczo, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste osób fizycznych (tereny rekreacyjne, ogrody przydomowe) wynosi 0,37 zł.

§ 4 Roczna stawka czynszu dzierżawnego pod wodami stojącymi nadającymi się do chowu i hodowli ryb wynosi 3 q żyta za 1 ha lustra wody, przy czym cenę 1 q żyta przyjmuje się w wysokości ustalonej do podatku rolnego na rok 2008, tj. 46 zł/q.

§ 5 Traci moc zarządzenie Burmistrza Miasta Żarów Nr 04/2006 z dnia 12 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Żarów.

§ 6 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 luty 2008 r.

Uzasadnienie

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Żarów Nr 04/2006 z dnia 12 stycznia 2006 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Żarów dotychczas obowiązujące stawki czynszu dzierżawnego wynosiły:

- pod obiektami usługowo-handlowymi - 4,90 zł/m2 miesięcznie,
- pod garażami - 2,65 zł/m2 miesięcznie,
- pod obiektami gospodarczymi - 1,10 zł/m2 miesięcznie,
- za tereny oddane na zorganizowanie imprez rozrywkowych - 0,59 zł/m2 za każdy dzień
- za tereny użytkowane rolniczo tj. ogrody przydomowe, tereny rekreacyjne - 0,35 zł/m2 rocznie,
- za grunty pod wodami stojącymi nadającymi się do chowu ryb - 5 q/1 ha lustra wody rocznie

W związku z inflacją stawki czynszu dzierżawnego na rok 2008 zwiększa się o 5 %.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 07.09.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 07.09.2011
Dokument oglądany razy: 5 427