bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 02.09.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie nowych uchwał

Uchwały 2011

Uchwała nr V/19/2011 w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żarów na 2011 rok


Uchwała nr V/20/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów


Uchwała nr V/21/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok


Uchwała nr V/22/2011 w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 września 2010 r. Nr LXV/294/2010 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała nr V/23/2011 w sprawie: uchwalenia aktualizacji "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Żarów"


Uchwała nr V/24/2011 w sprawie: uchwalenia aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska Gminy Żarów"

Uchwała nr V/25/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów


Uchwała nr V/26/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów(częściowa zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XXXIX/239/2005 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2005r.,oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLV/221/2009 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 30 czerwca 2009r.).

Uchwała nr VI/27/2011 w sprawie: nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Żarowie

Uchwała nr VI/28/2011 w sprawie: określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za I półrocze, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury

Uchwała nr VI/29/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Mrowinach

Uchwała nr VI/30/2011 w sprawie: powołania doraźnej komisji statutowej

Uchwała nr VI/31/2011 w sprawie: nadania nazw ulicom w mieście Żarów

Uchwała nr VII/32/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Uchwała nr VII/33/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Żarów na 2011 rok

Uchwała nr VII/34/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2012 r.

Uchwała nr VII/35/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali oraz zmianę wysokości udziałów w prawie własności działki nr 95/1, położonej w Żarowie, przy ul. Szkolnej 1

Uchwała nr VII/36/2011 w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla ZWiK Sp. z o.o. w Żarowie na lata 2011 - 2013

Uchwała nr VII/37/2011 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Żarów

Uchwała nr VII/38/2011 w sprawie: Regulaminu Targowiska Miejskiego w Żarowie, przy ul. Dworcowej

Uchwała nr VII/39/2011 w sprawie: zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Przedszkolu Miejskim w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Przedszkolu Miejskim w Żarowie

Uchwała nr VIII/40/2011 w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żarów na lata 2011 - 2012

Uchwała nr VIII/41/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów.

Uchwała nr VIII/42/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Uchwała nr VIII/43/2011 w sprawie: zaciągnięcia pożyczki w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Opracowania programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „ Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 – 2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów".

Uchwała nr VIII/44/2011 w sprawie: zmieniająca uchwałę nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 29 listopada 2002 roku w sprawie: zasad ustalania i wysokości miesięcznych diet zryczałtowanych dla radnych Gminy Żarów.

Uchwała nr X/45/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów

Uchwała nr X/46/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Uchwała nr X/47/2011 w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojwódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie Opracowania programów funkcjonalno – użytkowych i projektów budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Żarów - I etap - budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla wsi Wierzbna, Bożanów, Łażany, Mrowiny oraz osiedla domków jednorodzinnych za ul. Pogodną i H. Brodatego w Żarowie wraz z kolektorem sanitarnej kanalizacji przesyłowej wraz z siecią wodociągową 2009 – 2014 Cz. 1 – realizacja inwestycji w miejscowościach Wierzbna, Bożanów i Żarów"

Uchwała nr X/48/2011 w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Żarów za udział w działaniu ratowniczym oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę

Uchwała nr X/49/2011 w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na drugie półrocze 2011 roku

Uchwała Nr XI/50/2011 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Żarów za 2010 rok.

Uchwała Nr XI/51/2011 w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta Żarów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.

Uchwała Nr XI/52/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów

Uchwała Nr XI/53/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Uchwała Nr XI/54/2011 w sprawie: powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Okręgowego w Świdnicy i Sądu Rejonowego w Świdnicy na kadencję 2012-2015.

Uchwała Nr XI/55/2011 w sprawie zmiany Uchwały nr XXI/105/2008 z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie ustalenia odpłatności za usługi świadczone w Bajkowym Przedszkolu w Żarowie oraz za pobyt dziecka w grupie żłobkowej funkcjonującej przy Bajkowym Przedszkolu w Żarowie.

Uchwała Nr XI/56/2011 w sprawie:aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Uchwała Nr XI/57/2011 w sprawie: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów.

Uchwała Nr XI/58/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kalno, gmina Żarów.

Uchwała Nr XI/59/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Kalno, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/60/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/61/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mielęcin, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/62/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Mikoszowa, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/63/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Pożarzysko, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/64/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/65/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy mieszkaniowej położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów.

Uchwała Nr XI/66/2011 w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie wsi Zastruże, gmina Żarów

Uchwała Nr XI/67/2011 w sprawie:przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi Kruków, gmina Żarów (zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kruków, gmina Żarów, zatwierdzonego uchwałą nr XLVIII/298/2006 z dnia 16 marca 2006r.)

Uchwała Nr XI/68/2011 w sprawie: emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Uchwała nr XII/69/2011 w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Żarów

Uchwała nr XII/70/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2011 rok

Uchwała nr XII/71/2011 w sprawie: określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Żarów i jej jednostkom podległym oraz wskazania organu do tego uprawnionego

Uchwała nr XII/72/2011 w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Wierzbna, gm. Żarów

Uchwała nr XII/73/2011 w sprawie: przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żarowa zatwierdzonego uchwałą nr XXV/155/2004 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 1 lipca 2004r


Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 02.09.2011
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 31.08.2011
Dokument oglądany razy: 1 851