bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 11.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie informacji

2019

 • Zarządzenie nr 1/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2019
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2019
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 5/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 6/2019
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 9/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 10/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 11/2019
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 15/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 16/2019
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2019
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 24/2019
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie nr 26/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 29/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 30/2019
  w sprawie:
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
 • Zarządzenie nr 34/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 36/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia jednolitych zasad sporządzania sprawozdania finansowego przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 38/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 41/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 42/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 46/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 49/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń
 • Zarządzenie nr 51/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 59/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 60/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
 • Zarządzenie nr 63/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 64/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 65/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 69/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 76/2019
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku
 • Zarządzenie nr 78/2019
  w sprawie:
  ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami
 • Zarządzenie nr 84/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 85/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 86/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 88/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 92/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 98/2019
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2018 rok
 • Zarządzenie nr 111/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 128/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 130/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 137/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 147/2019
  w sprawie:
  powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.09.2019
Podpisał: Leszek Buchowski
Dokument z dnia: 11.01.2019
Dokument oglądany razy: 1 538