bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.02.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzenia

2019

 • Zarządzenie nr 1/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 3/2019
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 4/2019
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 5/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 6/2019
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2019 rok
 • Zarządzenie nr 9/2019
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 10/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 11/2019
  w sprawie:
  powołania Komisji Przetargowej na przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 13/2019
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2019
 • Zarządzenie nr 16/2019
  w sprawie:
  przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej w Żarowie w sprawie nadania statutu sołectwom gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2019
  w sprawie:
  Zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenie nr 24/2019
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok szkolny 2019/2020
 • Zarządzenie 29/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie 30/2019
  w sprawie:
  rozpatrzenia uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Mikoszowa, gmina Żarów
 • Zarządzenie 34/2019
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2019 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.02.2019
Podpisał: Leszek Buchowski
Dokument z dnia: 11.01.2019
Dokument oglądany razy: 381