bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.01.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: zmiana informacji

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR LVII/387/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 4 października 2018 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:
1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 832,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 386,00 zł,
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 664,00 zł.
2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 2 136,00 zł,
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton - 2 136,00 zł,
2) trzy osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 2 136,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 3 176,00 zł.
3) cztery i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 3 176,00 zł,
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 3 176,00 zł.
3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 944,00 zł
4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 224,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 558,00 zł,
2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 224,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 558,00 zł.
5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 664,00 zł.
6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:
1) jedna oś jezdna:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 944,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 456,00 zł,
2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 944,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 456,00 zł.
3) trzy i więcej osi jezdnych :
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 710,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 1 960,00 zł.
7. od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia:
1) mniejszej niż 30 miejsc - 1 966,00 zł,
2) równej lub wyższej niż 30 miejsc - 2 486,00 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLV/317/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny

Uzasadnienie
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 roku Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych. Wysokość stawek określonych przez Radę na 2019 rok nie może przekroczyć poziomu stawek maksymalnych ogłoszonych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 ( M.P. z 2018 r., poz.745 ). Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych, który ogłaszany jest przez Prezesa GUS.
W związku z inflacją jaka miała miejsce w I półroczu 2018 r., górne granice stawek podatkowych zostały podwyższone w stosunku do górnych stawek podatkowych z roku ubiegłego o 1,6%.
W uchwale zostały wprowadzone stawki po zaokrągleniu do pełnych złotych, mając na celu ułatwienie wyliczenia podatku przez podatników, ponieważ podatek od środków transportowych jest podatkiem deklarowanym przez właściciela pojazdu, płatnym po zaokrągleniu do pełnych złotych.
Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.


sporządziła:
Lilla Kuzioła
Inspektor ds. wymiaru podatków


UCHWAŁA NR LVIII/397/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 6 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany Uchwały NR LVII/387/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 października 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:
§ 1. W Uchwale nr LVII/387/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 4 pażdziernika 2018 r. w sprawie
określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 pkt 7 ppkt 1) otrzymuje brzmienie: „ mniejszej niż 22 miejsca - 1 966,00 zł ”,
2) § 1 pkt 7 ppkt 2) otrzymuje brzmienie: „ równej lub większej niż 22 miejsca - 2 486,00 zł ” .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 roku.


Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żarowie
Roman Konieczny

Uzasadnienie
W związku z wprowadzeniem nieaktualnych parametrów stawek podatkowych dotyczacych autobusów, zasadnym jest podjęcie uchwały zmieniającej, uwzględniającej właściwe parametry stawek. Mając na uwadze powyższe, podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.
sporządziła:


Lilla Kuzioła
Inspektor ds. wymiaru podatkówOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.01.2019
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 07.09.2011
Dokument oglądany razy: 3 150