bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.10.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie uchwał

2018

XLVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 11 stycznia 2018 roku

 • Uchwała nr XLVII/338/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVII/339/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLVII/340/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVII/341/2018
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 lutego 2018 roku

XLIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 marca 2018 roku

 • Uchwała nr XLIX/347/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLIX/348/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIX/349/2018
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2018 roku"
 • Uchwała nr XLIX/350/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia
 • Uchwała nr XLIX/351/2018
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała nr XLIX/352/2018
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

L sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 kwietnia 2018 roku

LI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 kwietnia 2018 roku

 • Uchwała nr LI/361/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LI/362/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LI/363/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i UrządzeńKanalizacyjn ych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata2017 - 2021
 • Uchwała nr LI/364/2018
  w sprawie:
  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinzajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącym

LIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 21 czerwca 2018 roku

LIIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 26 lipca 2018 roku

 • Uchwała nr LIV/373/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LIV/374/2018
  w sprawie
  : zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LIV/375/2018
  w sprawie:
  przyjęcia regulaminu programu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Żarów wykonania podłaczeń budynków do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Żarów
 • Uchwała nr LIV/376/2018
  w sprawie:
  określenia rodzajów oraz warunków i sposobu przyznawania świadczeń pomocy zdrowotnej dla nauczycieli
 • Uchwała nr LIV/377/2018
  w sprawie:
  przyjęcia Strategii Rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej z perspektywą do 2030 r.

LV sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 2 sierpnia 2018 roku

 • Uchwała nr LV/378/2018
  w sprawie:
  upoważnienia Burmistrza Miasta Żarów do złożenia w imieniu Gminy Żarów wniosku o dofinansowanie rozszerzonego zakresu projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany", przyjęcia do realizacji przedsięwzięcia określonego w zaktualizowanym Studium Wykonalności oraz akceptacji założonych w nim planów taryfowych wraz z ewentualną wieloletnią prognozą dopłat do taryf

LVI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 6 września 2018 roku

 • Uchwała nr LVI/379/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr LVI/380/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr LVI/381/2018
  w sprawie:
  zmieniająca uchwałę Nr LIII/371/2018 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Żarów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
 • Uchwała nr LVI/382/2018
  w sprawie:
  utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

LVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 4 października 2018 rokuOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.10.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 1 373