bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.06.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie zarządzeń

2018

 • Zarządzenie nr 1/2018
  w sprawie:
  ustalenia pogotowia kasowego w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 2/2018
  w sprawie:
  przekazania kierownikom podległych jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
 • Zarządzenie nr 3/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia procedury windykacji należności o charakterze cywilnoprawnym w Urzędzie Miejskim w Żarowie
 • Zarządzenie nr 04/2018
  w sprawie:
  zmiany Zarządzenia Nr 16/2000 z dnia 2 listopada 2000 r. w sprawie obiegu, kontrolii archiwizowania dokumentów księgowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie.
 • Zarządzenie nr 6/2018
  w sprawie:
  ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 7/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o wysokości zaplanowanych środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku na terenie Gminy Żarów wraz z informacją o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej
 • Zarządzenie nr 8/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 10/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 13/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 15/2018
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu pracy archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Żarowie orazprzekazywania m ateriałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej na stan archiwum zakładowego
 • Zarządzenie nr 17/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 19/2018
  w sprawie:
  ustalenia stawek opłat za usługi cmentarne i pogrzebowe wykonywane na terenie miasta i  Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 20/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia informacji o przyznaniu dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu, w poszczególnych dyscyplinach sportowych w 2018 roku na terenie Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 21/2018
  w sprawie:
  ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i w postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego oraz do pierwszych klas publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Żarów na rok 2018/2019
 • Zarządzenie nr 22/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 23/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 27/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 28/2018
  w sprawie:
  wprwadzenia zmian w budżeci gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 31/2018
  w sprawie:
  ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie na rok 2018 i określenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 • Zarządzenie nr 33/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenir nr 34/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 35/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Żarowie
 • Zarządzenir nr 42/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miastaŻarów, przeznaczonych do sprzedaży.
 • Zarządzenie nr 44/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Zarządzenie nr 46/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie gminyŻarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 46/1/2018
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Żarów za rok 2017, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Żarów (w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich), informacji o stanie mienia gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury.
 • Zarządzenie nr 47/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych naterenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 49/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Zarządzenie nr 52/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do dzierżawy
 • Zarządzenie nr 53/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 54/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 55/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, pn.: „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 61/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Żarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 62/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych zabudowanych położonych na terenie miastaŻarów, przeznaczonych do sprzedaży
 • Zarządzenie nr 67/2018
  w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 68/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja imprez i spotkań kulturowych dla osób samotnych ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych”
 • Zarządzenie nr 69/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa, pn.: „Organizacja imprez i spotkań z mieszkańcami Gminy Żarów mających na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, poznawanie regionu oraz przepisów o ruchu drogowym”
 • Zarządzenie nr 70/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wyników ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób pn. „Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży, w którym realizowany będzie program profilaktyczny”
 • Zarządzenie nr 74/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na rok 2018
 • Zarządzenie nr 85/2018
  w sprawie:
  przekazania Radzie Miejskiej w Żarowie sprawozdania finansowego Gminy Żarów za 2017 rok
 • Zarządzenie nr 91/2018
  w sprawie:
  ustalenia wzoru wniosku o dowóz dziecka niepełnosprawnego do szkoły lub przedszkola
 • Zarządzenia nr 92/2018
  w sprawie:
  ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych na terenie miasta Żarów, przeznaczonych do sprzedażyOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 08.06.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 10.01.2018
Dokument oglądany razy: 910