bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 04.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie uchwał

2018

XLVII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 11 stycznia 2018 roku

 • Uchwała nr XLVII/338/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVII/339/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLVII/340/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Żarowie na 2018 rok
 • Uchwała nr XLVII/341/2018
  w sprawie:
  odpowiedzi na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Świdnicy na uchwałę Nr XLVII/286/2006 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 31 stycznia 2006r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Żarów

XLVIII sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 lutego 2018 roku

XLIX sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 8 marca 2018 roku

 • Uchwała nr XLIX/347/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała nr XLIX/348/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała nr XLIX/349/2018
  w sprawie:
  przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żarów w 2018 roku"
 • Uchwała nr XLIX/350/2018
  w sprawie:
  zmiany Uchwały Nr XLVI/336/2017 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 28 grudnia 2017r.w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia
 • Uchwała nr XLIX/351/2018
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 • Uchwała nr XLIX/352/2018
  w sprawie:
  podziału Gminy Żarów na stałe obwody głosowania, ustalenia numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

L sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 12 kwietnia 2018 roku

 • Uchwała L/353/2018
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała L/354/2018
  w sprawie:
  przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji
 • Uchwała L/355/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała L/356/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała L/357/2018
  w sprawie:
  udzielenia dotacji celowej Miejsko - Gminnej Spółce Wodnej w Żarowie
 • Uchwała L/358/2018
  w sprawie:
  dopłaty do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków naterenie Gminy Żarów
 • Uchwała L/359/2018
  w sprawie:
  przejęcia przez Gminę Żarów zadań Powiatu Świdnickiego
 • Uchwała L/360/2018
  w sprawie:
  wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego

LI sesja Rady Miejskiej w Żarowie w dniu 27 kwietnia 2018 roku

 • Uchwała LI/361/2018
  w sprawie:
  wprowadzenia zmian w budżecie gminy Żarów na 2018 rok
 • Uchwała LI/362/2018
  w sprawie:
  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żarów
 • Uchwała LI/363/2018
  w sprawie:
  zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i UrządzeńKanalizacyjn ych będących w posiadaniu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Żarowie Spółka z o.o. na lata2017 - 2021
 • Uchwała LI/364/2018
  w sprawie:
  określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzinzajęć nauczycielom, którym powierzono funkcje kierownicze, zasad zwalniania z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla niektórych nauczycieli w placówkach, dla których Gmina Żarów jest organem prowadzącymOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.05.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 875