bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Karty usług Urzędu Miejskiego w Żarowie

Wszystkie karty w formacie PDF.
Wszystkie ewentualnie potrzebne druki znajdują się w pliku karty usługi.


Biuro Obsługi Klienta

  • BOK 1
    Wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • BOK 2
    Zmiana wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • BOK 3
    Wykreślenie wpisu z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej (CEIDG)
  • BOK 4
    Zawieszenie oraz wznowienie wykonywania działalności gospodarczej
  • BOK 5
    Zaświadczenie potwierdzające dane z archiwum Ewidencji Działalności Gospodarczej
  • BOK 6
    Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  • BOK 7
    Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Referat Finansowo-Budżetowy

  • FB 1
    Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  • FB 2
    Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  • FB 3
    Podatek rolny od osób fizycznych
  • FB 4
    Podatek rolny od osób prawnych
  • FB 5
    Podatek leśny od osób fizycznych
  • FB 6
    Podatek leśny od osób prawnych
  • FB 7
    Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne
  • FB 8
    Podatek od środków transportowych - osoby prawne
  • FB 9
    Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami
  • FB 10
    Rozłożenie na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
  • FB 11
    Umorzenie zaległości podatkowych osobie fizycznej nie będącej przedsiębiorcą
  • FB 12
    Umorzenie zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
  • FB 13
    Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej osobie fizycznej nie będą cej przedsiębiorcą
  • FB 14
    Odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowych dla przedsiębiorców
  • FB 15
    Przyznanie ulgi inwestycyjnej
  • FB 16
    Zaświadczenie o stanie zaległości podatkowych
  • FB 17
    Zaświadczenie o powierzchni gospodarstwa oraz o powierzchni hektarów przeliczeniowych
  • FB 18
    Przyznanie zwolnienia z tytułu nabycia gruntów na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rolnego
  • FB 19
    Przyznanie ulgi żołnierskiej

Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej


  • GZR 1
    Wydanie zezwolenia na psa rasy uznanej za agresywną
  • IiD 1
    Zezwolenie naG usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości
  • IiD 3
    Wpis do rejestru działalności regulowanejw zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
  • GL 1
    Przydział lokalu mieszkalnego
  • Wniosek o zajęcie pasa drogowego

Urząd Stanu CywilnegoOpublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.04.2018
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 09.09.2011
Dokument oglądany razy: 7 221