bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Podatek od środków transportowych

UCHWAŁA NR XLV/317/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) w związku z art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1785), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych w następujących wysokościach:

1. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton:
1) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 819,00 zł,
2) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 1 366,00 zł,
3) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton - 1 640,00 zł,

2. od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej rownej i wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 15 ton - 2 103,00 zł,
b) nie mniej niż 15 ton i powyżej 15 ton - 2 103,00 zł,
2) trzy osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 25 ton - 2 103,00 zł,
b) nie mniej niż 25 ton i powyżej 25 ton - 3 130,00 zł,
3) cztery i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do mniej niż 31 ton - 3 130,00 zł,
b) nie mniej niż 31 ton i powyżej 31 ton - 3 130,00 zł,

3. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony do poniżej 12 ton - 1 914,00 zł,

4. od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton, w zależności od liczby osi:
1) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 191,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 520,00 zł,
2) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 2 419,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 3 130,00 zł,

5. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - 1 640,00 zł,

6. od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w zależności od liczby osi:
1) jedna oś jezdna:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 914,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 419,00 zł,
2) dwie osie jezdne:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 914,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 2 419,00 zł,
3) trzy i więcej osi jezdnych:
a) nie mniej niż 12 ton do 36 ton włącznie - 1 684,00 zł,
b) powyżej 36 ton - 1 931,00 zł,

7. od autobusów, o ilości miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

1) mniej niż 22 miejsca - 1 937,00 zł,
2) równej lub większej niż 22 miejsca - 2 449,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXIX/218/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.12.2017
Podpisał: Marcin Wolfram
Dokument z dnia: 07.09.2011
Dokument oglądany razy: 2 772