bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XLV/316/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE
z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ) Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni - 0,91 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych od 1 ha powierzchni - 4,63 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni - 0,48 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2017 poz. 1023, 1529 i 1566), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowaniaprzestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 3,04 zł od 1 m2 powierzchni;

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,77 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1m2 powierzchni użytkowej - 23,10 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m2 powierzchni - 10,80 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń od 1 m2 powierzchni użytkowej - 4,70 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m2 powierzchni użytkowej - 6,30 zł;
f) od garaży od 1m2 powierzchni użytkowej - 7,77 zł;

3. od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7.

§ 2. Traci moc uchwała nr XXIX/217/2016 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 24 listopada 2016 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 13.12.2017
Podpisał: Teresa Drąg
Dokument z dnia: 11.10.2011
Dokument oglądany razy: 5 826