bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Audytor wewnętrzny w wymiarze ¼ etatu

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów
na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902 z późn. zm.), ogłasza konkurs
na stanowisko - audytor wewnętrzny w wymiarze ¼ etatu
w Urzędzie Miejskim w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe,
2. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
3. Posiada następujące kwalifikacje do przeprowadzenia audytu wewnętrznego:
a) jeden z certyfikatów : Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE), Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA)
lub
b) złożyła, w latach 2003-2006, z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
lub
c) uprawnienia biegłego rewidenta,
lub
d) dwuletnią praktykę w zakresie audytu wewnętrznego i legitymuje się dyplomem ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych.

Za praktykę w zakresie audytu wewnętrznego, o której mowa w ust. 3 litera d, uważa się udokumentowane przez kierownika jednostki wykonywanie czynności, w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż 1/2 etatu, związanych z :
przeprowadzaniem audytu wewnętrznego pod nadzorem audytora wewnętrznego;
realizacją przez inspektorów kontroli skarbowej czynności z zakresu certyfikacji i wydawania deklaracji zamknięcia pomocy finansowej ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, o których mowa w ustawie z dnia 28 września 1991 roku o kontroli skarbowej (Dz.U. z 2011r. Nr 41, poz. 214 z późn. zm.) ;
nadzorowaniem lub wykonywaniem czynności kontrolnych, o których mowa w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2012 r., poz. 82,1529 i 1544);

4. Posiada co najmniej dwuletni staż pracy lub wykonywała przez co najmniej trzy lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na dane stanowisko.
5. Osoba ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.
6. Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Audytora wewnętrznego.
7. Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
8. Cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Główny zakres wykonywanych zadań na stanowisku Audytora Wewnętrznego:
1. Niezależne badanie systemów zarządzania i kontroli w Urzędzie Miejskim w Żarowie oraz jednostkach podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Żarów w tym procedur kontroli finansowej, w wyniku której Burmistrz Miasta Żarów uzyskuje obiektywną i niezależną ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności tych systemów;
2. Badanie i ocenę adekwatności, efektywności i skuteczności systemów zarządzania,
a w szczególności:
zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Urzędzie Miejskim w Żarowie procedurami wewnętrznymi,
efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli, wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu.
3. Czynności doradcze w tym składanie wniosków, rekomendacji i opinii mających na celu usprawnienie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz jednostek podległych i nadzorowanych przez Burmistrza Miasta Żarów;
4. Doradztwo w zakresie systemów zarządzania i kontroli, w tym procedur kontroli finansowej;
5. Przeprowadzanie audytów wewnętrznych zapewniających i doradczych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury według planu rocznego opracowanego w porozumieniu z Burmistrzem Miasta Żarów oraz sporządzanie sprawozdań, raportów i opinii z tych audytów;
6. Monitorowanie wdrożenia rekomendacji po przeprowadzanych audytach wewnętrznych i audytach zewnętrznych (np. NIK, RIO);
7. Bieżąca współpraca z kadrą zarządzającą, kierownikami komórek organizacyjnych
i pracownikami Urzędu Miejskiego w Żarowie, jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury w zakresie projektowania, realizacji działań związanych z systemem zarządzania i kontroli;
8. Prowadzenie:
bieżących akt audytu wewnętrznego w zakresie planowania, realizacji i wykonania zadań audytowych,
stałych akt audytu w celu gromadzenia informacji dotyczących obszarów, które mogą być przedmiotem audytu wewnętrznego.
 
III. Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,
2. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
4. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wybrany kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
5. kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
6. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje,
7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na w/w stanowisku (wybrany kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia zaświadczenia wystawionego przez lekarza medycyny pracy).
8. Wymagane dokumenty aplikacyjne (list motywacyjny, szczegółowe CV) powinny być  podpisane i  opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z  ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016, poz. 922 z póżn. zm.)”.
Brak któregokolwiek z dokumentów ujętych w pkt 1-7 lub brak wymogu określonego
w pkt. 8 uniemożliwia wzięcie udziału w II etapie naboru.

IV. Inne informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Żarowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %.

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 30 listopada 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek.
Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „ Nabór na stanowisko audytora wewnętrznego”.
Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 16.11.2016
Dokument oglądany razy: 754