bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym konkursie została skasowana: 28.10.2016 z powodu:

unieważnienie konkursu, treść w ogłoszeniu

Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania dziennego domu „Senior-Wigor”

usunięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 930) i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239), w związku z Uchwałą nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok, Burmistrz Miasta Żarów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”.

I. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w 2016 roku:
Utworzenie i wyposażenie oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Żarowie – w kwocie 79 125 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), spełniającego niniejsze standardy:
1) lokalowe: Dzienny Dom „Senior – WIGOR” pozbawiony barier funkcjonalnych, tj. barier uniemożliwiających korzystanie z miejsc, obiektów budowlanych, budynków i lokali, mebli i sprzętów, uwzględniający:
- 1 pomieszczenie ogólnodostępne wyposażone w stoły i krzesła, pełniące funkcję sali spotkań, jadalni, posiadające podłogi antypoślizgowe,
- pomieszczenie kuchenne lub aneks kuchenny, wyposażony w sprzęty, urządzenia i naczynia do przygotowania i spożycia posiłku przygotowywanego przez seniorów,
- 1 pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele,
- 1 pomieszczenie do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej lub kinezyterapii, wyposażone w podstawowy sprzęt dostosowany do potrzeb i sprawności seniorów (np. materace, leżanka, drabinki),
- pomieszczenie do odpoczynku z min. 5 miejscami do leżenia,
- pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko pojęta praca socjalna,
- pomieszczenia pełniące funkcję szatni dla seniorów i personelu, z indywidualnymi szafkami,
- 1 łazienkę wyposażoną w dwie toalety (dla kobiet i mężczyzn), zapewniające odpowiednią przestrzeń manewrową oraz wyposażone w uchwyty przy toalecie, odpowiednio przystosowaną umywalkę i prysznic z krzesełkiem, uchwyty pod prysznicem,
- wydzielone miejsce w łazience na pralkę, wyposażone w prasowalnicę i suszarkę na ubrania,
- pokój pielęgniarski,
- plac z ogrodem (koszty związane z urządzeniem placu nie są kwalifikowalne w ramach dotacji).
Koszty adaptacji w/w pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior – WIGOR”: 15.000 zł z przeznaczeniem na roboty malarskie, elektryczne, wykończeniowe, hydrauliczne, budowlano – malarskie z armaturą i montażem uchwytów w łazience.
Koszty wyposażenia w/w pomieszczeń zgodnie z wytycznymi Programu „Senior – WIGOR” w łącznej wysokości 48 300 zł z przeznaczeniem na:
- dywan antypoślizgowy – 2000 zł
- 2 kuchenki elektryczne dwupalnikowe – 1200 zł
- mały sprzęt agd: toster, opiekacz, mikrofalówka – 1000 zł
- lodówka – 1500 zł
- meble kuchenne, stolik + krzesła – 3500 zł
- zastawa + sztućce – 1000 zł
- wykładzina antypoślizgowa – 2000 zł
- odkurzacz – 500 zł
- radio CD – 500 zł
- telewizor 40” – 2000 zł
- stolik, przeszklone szafki na książki – 2000 zł
- kanapa + fotele – 3000 zł
- Lampki do czytania (2 szt.) – 600 zł
- Komputer z oprogramowaniem (2 szt.) – 5000 zł
- sprzęt Ugul – kabina do ćwiczeń – 2500 zł
- kozetki regulowane (2 szt.) – 1000 zł
- materace do ćwiczeń (2 szt.) – 500 zł
- rower stacjonarny (2 szt.) – 800 zł
- bieżnia – 1000 zł
- łóżko jednoosobowe (5 szt.) – 3500 zł
- oświetlenie (kpl.) – 1000 zł
- szafka przy łóżku (5 szt.) – 500 zł
- kołdra + poduszka (5 kpl.) – 500 zł
- pościel z prześcieradłem (5 kpl) – 400 zł
- urządzenie wielofunkcyjne – 1500 zł
- parawan sztywny – 300 zł
- biurko + 2 krzesła – 1000 zł
- szafki na rzeczy osobiste seniorów i personelu (16 szt.) – 3500 zł
- ławeczki (2 szt.) – 600 zł
- wieszaki na odzież wierzchnią (2 szt.) – 400 zł
- pralka – 1000 zł
- deska do prasowania (2 szt.) – 400 zł
- suszarka na ubrania – 200 zł
- żelazko (2 szt.) – 600 zł
- parawan pielęgniarski – 300 zł
- kozetka lekarska – 500 zł
- zamykany regał na leki – 500 zł
2) usługowe: Dzienny Dom „Senior – WIGOR” powinien realizować podstawowe usługi, mające na celu udzielenie pomocy w czynnościach codziennych, na zapewnieniu min. jednego gorącego posiłku oraz innych usług wspomagających, dostosowanych do potrzeb seniorów (socjalnych, edukacyjnych, kulturalno – oświatowych, sportowo – rekreacyjnych, aktywizujących społecznie, terapii zajęciowej). Dzienny Dom „Senior – WIGOR” powinien zapewnić co najmniej 8-godzinną ofertę usług w dniach od poniedziałku do piątku. Rozpoczęcie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR” od dnia 21.12.2016 r. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w sposób trwały musi funkcjonować nieprzerwalnie przez okres 3 lat.

Minimalny standard zatrudnienia:
- kierownik placówki – wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie przy świadczeniu usług w Dziennym Domu „Senior – WIGOR”,
- pracownik socjalny - opiekun grupy (1 pracownik na 15 seniorów) – legitymujący się dyplomem ukończenia jednej z następujących rodzajów szkół: kolegium pracowników służb społecznych, studiów wyższych na kierunku praca socjalna, studiów wyższych o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia lub nauki o rodzinie, ukończonych do dnia 31.12.2013 r.,
- fizjoterapeuta – wykształcenie średnie lub wyższe na kierunku fizjoterapia,
- pielęgniarka – wykształcenie: średnie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub licencjat pielęgniarstwa lub tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo oraz prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w łącznej wysokości 6 020 zł:
- wynagrodzenie kierownika za miesiąc grudzień – 3500 zł
- wynagrodzenie opiekuna grupy (7 dni w grudniu x 8h x 15 zł) – 840 zł
- wynagrodzenie fizjoterapeuty (7 dni w grudniu x 4h x 20 zł) – 560 zł
- wynagrodzenie pielęgniarki (7 dni w grudniu x 8h x 20 zł) – 1120 zł
Koszty bieżącego funkcjonowania Dzienny Dom „Senior – WIGOR” w łącznej wysokości 9 805 zł z przeznaczeniem na:
- transport mieszkańców (7 dni x 500 zł) – 3500 zł
- zapewnienie ciepłego posiłku dwudaniowego (7 dni x 20 zł x 15 os.) – 2100 zł
- produkty żywnościowe dla seniorów (woda, herbata, kawa, cukier, poczęstunek) – 335 zł
- materiały do zajęć, tablica korkowa – 600 zł
- ubezpieczenie NNW uczestników (polisa) – 70 zł
- środki czystości (płyn do naczyń, płyn do podłóg, proszek do prania, mydło itp.) – 200 zł
- wycieczka integracyjna o charakterze kulturalnym – 3000 zł.

II. Zasady przyznawania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 239), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzające realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. 3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300). 5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.
6. Wyłoniony podmiot jest zobowiązany zamieszczać we wszystkich drukach związanych z realizacją zadania, a także w ogłoszeniach prasowych, reklamach, wystąpieniach publicznych, informacje wraz z logo Programu, że zadanie jest współfinansowane ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 oraz budżetu Gminy Żarów. Logo Programu dostępne jest na stronie: www.mrpips.gov.pl.
7. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu w przypadku nie otrzymania dotacji z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację przedmiotowego zadania.

III. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie będzie realizowane na podstawie umowy jednorocznej w terminie od listopada do dnia 31 grudnia 2016 r.
2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową oraz z Regulaminem otwartego konkursu ofert w ramach Programu Wieloletniego „Senior – WIGOR” na lata 2015 – 2020 – Edycja 2016.
3. Dotacja udzielona na realizację powyższego zadania nie może być wykorzystana na:
- wydatki związane z budową nowych obiektów przeznaczonych na placówki oraz zakupem nieruchomości,
- inwestycje związane z przebudową lub dobudową obiektu oraz zakupy inwestycyjne powyżej 3500 zł,
- zakup środków trwałych (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz art. 16a ust. 1 w związku z art. 16d ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2014, poz. 851 z późn. zm) - koszt jednostkowy środka trwałego nie może przekraczać 3500 zł,
- podatek od towarów i usług (VAT), jeśli może zostać odliczony w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
- zakup nieruchomości gruntowej, lokalowej, budowlanej,
- leasing,
- rezerwy na pokrycie przyszłych strat lub zobowiązań,
- odsetki z tytułu niezapłaconych w terminie zobowiązań,
- koszty kar i grzywien,
- koszty procesów sądowych,
- nagrody, premie i inne formy bonifikaty rzeczowej lub finansowej dla osób zajmujących się realizacją zadania,
- koszty obsługi konta bankowego (nie dotyczy kosztów przelewów)
- zakup napojów alkoholowych,
- podatki i opłaty wyłączeniem podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, opłat za zaświadczenie o niekaralności oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- koszty wyjazdów służbowych oraz zaangażowanych w realizację projektu na podstawie umowy cywilno – prawnej, chyba, że umowa ta określa zasady i sposób podróży służbowych,
- amortyzacja.

IV. Termin, miejsce i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w formie pisemnej, w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 26 października 2016 roku do godz. 10:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. 2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w ww. rozporządzeniu, niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. 4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa,
b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015, c) statut podmiotu, d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie oraz gwarancję, f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania,
g) plan pomieszczeń, w którym będzie utworzony Dzienny Dom „Senior – WIGOR” z podaniem ulicy oraz nr posesji,
h) godzinowy/tygodniowy harmonogram realizacji zadania. 5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 w/w ustawy.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie; b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

VI. Informacja o zadaniach publicznych zrealizowanych w 2015 roku i 2016 roku

Lp.

Rodzaj zadania

Kwota dotacji w złotych

2015 r.

2016 r.

1

Utworzenie i wyposażenie oraz funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior – WIGOR”

0

0

VII. Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadania, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.
2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Żarów.
3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.
4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Agnieszka Szykowna, tel.74 8580 591 wew. 363, Marta Łoboda tel. 74 8570 309.
5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz. U. 2016 r., poz. 1300).


Burmistrz Miasta Żarów Zarządzeniem nr 153/2016 z dnia 4 października 2016r ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”. W dniu 26 października 2016r. upłynął termin składania ofert. Nie wpłynęła żadna oferta na realizację tego zadania. W związku z powyższym, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 239 z późn. zm.), unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób pn.: „Utworzenie i wyposażenie oraz zapewnienie funkcjonowania Dziennego Domu „Senior – WIGOR”, ogłoszony Zarządzeniem nr 153/2016 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 4 października 2016r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 04.10.2016
Dokument oglądany razy: 893
 
Wersja do druku