bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarowie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie

Ośrodek Pomocy Społecznej, 58-130 Żarów ul. Armii Krajowej 54
tel. 074-85-80-745, e-mail: ops_zarow@um.zarow.pl

Stanowisko: inspektor ds. realizacji Programu Rodzina 500 Plus
Wymiar czasu pracy: 1 etat

Wymagania konieczne związane z w/w stanowiskiem
obywatelstwo polskie,
wykształcenie wyższe magisterskie/ kierunek : prawo i administracja, socjologia, ekonomia, pedagogika,
znajomość ustawy - kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o świadczeniach rodzinnych, Programu Rodzina 500 Plus,
umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office ( WORD, EXCEL),
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sadu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,
stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,

Wymagania pożądane:
umiejętność sprawnej organizacji pracy,
swoboda komunikowania się w mowie i piśmie,
zdolności interpersonalne, umiejętność pracy w zespole,
umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
mile widziane doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych,

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
realizacja zadań określonych Programem Rodzina 500 Plus, a w szczególności:
przyjmowanie, analizowanie wniosków, terminowe opracowywanie decyzji w zakresie realizacji Programu Rodzina 500 Plus,
doradztwo, informowanie klientów o sposobie załatwienia ustawowo należnych świadczeń oraz o wymaganych dokumentach,
prowadzenie postępowań w przedmiocie przyznawanych świadczeń zgodnie z przepisami prawa,
opracowywanie bilansów potrzeb, sprawozdawczości, zestawień, list wypłat w przedmiocie powierzonego zadania,
przeprowadzanie wywiadów, gromadzenie materiału dowodowego zwłaszcza w zgłaszanych sytuacjach marnotrawienia przyznawanych świadczeń,

Wymagane dokumenty:
- życiorys,
- list motywacyjny,
- kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie świadectw pracy,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- oryginał kwestionariusza osobowego,
- oświadczenie o niekaralności,
- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy  na danym stanowisku,
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o nie skazaniu za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi  gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz  samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, które kandydat uzna za ważne.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Dokumenty należy składać w terminie do 29 lutego 2016 roku
Sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
„nabór na stanowisko inspektora ds. realizacji Programu Rodzina 500 Plus w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie”osobiście w godzinach pracy Ośrodka Pomocy Społecznej lub listem poleconym, Miejsce: Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54, 58-130 Żarów; pokój nr 3

Dodatkowe informacje:
- kontakt z sekretarzem komisji rekrutacyjnej tel. 074/8580745 wew. 372
- aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane;
- lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne i tym samym zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego zostanie ogłoszona stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Armii Krajowej 54  58-130 Żarów, oraz w BIP-ie Urzędu Miejskiego /bip.um.zarow..pl/,
- kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną pisemnie lub telefonicznie poinformowani
o terminie postępowania sprawdzającego;
- informacja o wyniku naboru ogłoszona na stronie internetowej i na tablicy informacyjnej w budynku OPS ul. Armii Krajowej 54, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego /bip.um.zarow.pl/,
- dokumenty aplikacyjne kandydatów, którzy nie zakwalifikowali się do postępowania sprawdzającego nie zostaną zwrócone.
- wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV / z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej/ powinny być opatrzone  klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie  z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  /Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zmianami/”.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.02.2016
Dokument oglądany razy: 1365