bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Ogłoszenie
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), w związku z Uchwałą nr XIV/108/2015 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 19 listopada 2015 roku w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Żarów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok,

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego
w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pod nazwą:
„Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.

Proponowana kwota dotacji na realizację zadania wynosi 12.200,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy dwieście złotych).
Zakres zadania:
- zapewnienie osobom w terminalnej fazie choroby nowotworowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej, duchowej i psychologicznej w domu chorego,
- zapewnienie sprzętu medycznego niezbędnego w pielęgnacji osób w terminalnej fazie choroby
- zapewnienie wsparcia duchowego, psychologicznego, socjalnego i medycznego rodzinom osób chorych i osieroconych,
- integrowanie ludzi gotowych nieść pomoc chorym, ich rodzinom i osieroconym.
Zasady przyznania dotacji:
1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz mieszkańców Gminy Żarów.
2. Powierzenie lub wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazane tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. 3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. 4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25). 5. Po rozstrzygnięciu konkursu ofert z wybranym oferentem zostanie podpisana stosowna umowa.
Termin i warunki realizacji zadania:
1. Zadanie winno być wykonane w 2016 roku. Szczegółowy termin będzie określony w umowie z wybranym podmiotem. 2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.
3. Podmioty ubiegające o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są :
- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,
- dysponować odpowiednio wyszkoloną kadrą, zdolną do realizacji zadania objętego konkursem,
- posiadać doświadczenie niezbędne do realizacji zadania objętego konkursem,
- spełniać wymogi formalne określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25).
Termin i warunki składania ofert:
1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 27 stycznia 2016 roku do godz.9:00 z adnotacją ”KONKURS – nazwa zadania publicznego” w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2. O zachowaniu terminu decyduje data i godzina wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną. 2. Oferty złożone na innych drukach niż określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6 poz. 25), niekompletne lub po terminie zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
3. Oferty muszą być podpisane i opieczętowane przez oferenta. 4. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z KRS lub innego rejestru, z którego wpis wynika z odrębnych przepisów prawa, b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2015, c) statut podmiotu, d) oświadczenie pisemne oferenta, że nie posiada zaległości finansowych w stosunku do właściwego Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, e) pisemne zobowiązanie przyjęcia odpowiedzialności merytorycznej ze strony osoby prowadzącej zadanie, f) oświadczenie oferenta o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.
5. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem.
6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty:
1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 14 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert. 2. Powołana przez Burmistrza Miasta Żarów komisja konkursowa, na podstawie regulaminu pracy komisji konkursowej dokona oceny ofert wg następujących kryteriów:
a) zgodność merytoryczna złożonej oferty z zadaniem wyszczególnionym w ogłoszeniu o konkursie; b) możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3;
c) zasięg oraz dostępność dla mieszkańców gminy;
d) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego;
e) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób biorących udział w realizacji zadania publicznego,
f) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;
g) wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;
h) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
3. Ocena komisji wraz z propozycją wysokości dotacji jest przekazywana Burmistrzowi Miasta Żarów, który podejmuje ostateczną decyzję w tej sprawie.
4. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Żarowie oraz na stronie internetowej www.um.zarow.pl.
5. Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.
Informacja o zadaniach publicznych realizowanych w 2015 roku w ramach zadania publicznego pn. „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej”.
W roku 2015 zadanie publiczne pn. „Działania na rzecz osób w terminalnej fazie choroby nowotworowej” realizowane było przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum” w Świdnicy, ul. Grodzka 19, 58-100 Świdnica.
Wysokość środków na realizację zadania w roku 2015 – 12.200 zł.
Postanowienia końcowe:
1. Burmistrz Miasta Żarów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadań, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego. 2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem a Gminą Żarów. 3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy. 4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udziela Agnieszka Szykowna, tel.748580591 wew. 363. 5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).

---------------------------------------------------

Ogłoszenie o rozsrzygnięciu konkursu

----------------------------------------------------

Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 04.01.2016
Dokument oglądany razy: 874