bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2016

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Żarów
ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowych
w otwartych konkursach ofert na rok 2016.


I. Informacje ogólne
W wyniku naboru zostanie utworzona baza kandydatów na członków komisji konkursowych gminy Żarów do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku. Każdorazowo ogłaszając konkurs Burmistrz Miasta Żarów, uwzględniając rodzaj zadania, na które zostanie ogłoszony konkurs, powołuje do komisji konkursowej dwóch przedstawicieli różnych organizacji pozarządowych z bazy kandydatów na członków komisji konkursowych. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu.

II. Wymagania stawiane kandydatom
W skład komisji konkursowych może wchodzić dwóch przedstawicieli wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;
  2. nie są wskazani przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.), do udziału w konkursie;
  3. nie podlegają wyłączeniu określonemu w art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeksu postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.);
  4. posiadają wiedzę i doświadczenie w przedmiocie zadań publicznych objętych przedmiotem prac komisji konkursowej oraz w zakresie działalności organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
  5. wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z poźn. zm).

III. Zadania członka komisji konkursowej
Zadaniem członka komisji konkursowej jest opiniowanie złożonych ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych pod względem formalnym i merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie oraz regulaminu pracy komisji konkursowej powołanej w ramach realizacji zadań publicznych.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury
Zgłoszenia kandydatów do komisji może dokonać organizacja pozarządowa oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgłoszenie kandydatów na członków komisji konkursowych należy dokonać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia i złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie ul. Zamkowa 2, w terminie do dnia 09 grudnia 2015 roku, do godz. 09:00. Zgłoszenia przesłane po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.11.2015
Dokument oglądany razy: 587