bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 23.01.2019, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie wyników

Konkurs na stanowisko ds. windykacji należności budżetowych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”
(tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1260) ogłasza konkurs na stanowisko ds. windykacji należności budżetowych
w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie minimum średnie ekonomiczne,
6. bardzo dobra znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego,

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:  
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
3. ustawy ordynacja podatkowa,
4. ustawy o finansach publicznych,
5. ustawy o rachunkowości,
6. odpowiedzialność za wykonywaną pracę, wysoka kultura osobista,
7. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
8. umiejętność pracy w zespole,
9. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, znajomość aktów prawnych związanych z zakresem wykonywania zadań.
III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
Prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych:
w tym m.in.:
1. bieżąca analiza kont wszystkich podatników (osoby prawne i osoby fizyczne) będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku od środków transportowych,
2. wystawianie upomnień dotyczących powyższych zaległości podatkowych,
3. bieżące wystawianie tytułów wykonawczych,
4. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie zaległości podatkowych, bieżące monitorowanie przebiegu egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych złożonych w Urzędach Skarbowych,
5. prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem hipotek z tytułu zaległości podatkowych,
6. zgłaszanie wierzytelności,
7. zwalnianie hipotek.

Windykacja należności naliczanych w drodze decyzji administracyjnych (m. in. kar za usunięcie drzew, opłat za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej).


IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie
gminy,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na wysokimparterze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z
2018, poz. 1000).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 5 lutego 2019 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. windykacji należności budżetowych”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 23.01.2019
Dokument oglądany razy: 253