bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 24.10.2018, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: dodanie rozstrzygnięcia

Konkurs na stanowisko ds. rolnictwa

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów


Konkurs na stanowisko ds. rolnictwa

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW
na podstawie art.11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. „o pracownikach samorządowych”
(tj. Dz. U. z 2018 r, poz. 1260) ogłasza konkurs na stanowisko ds. rolnictwa
w Urzędzie Miejskim w Żarowie,
ul. Zamkowa 2
58-130 Żarów


I. Wymagania niezbędne kandydata:
1. obywatelstwo polskie,
2. pełna zdolność do czynności prawnych,
3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku urzędniczym ,
4. niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5. wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie rolnicze),
6. znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego,
7. prawo jazdy kategorii B

II. Wymagania dodatkowe:
Znajomość procedur administracyjnych oraz regulacji prawnych a w szczególności:  
1. ustawy o samorządzie gminnym,
2. ustawy o funduszu sołeckim,
3. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
4. ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
5. ustawy Prawo zamówień publicznych,
7. dyspozycyjność,
8. odpowiedzialność za wykonywaną pracę, wysoka kultura osobista,
9. umiejętność efektywnego porozumiewania się z ludźmi,
10. umiejętność pracy w zespole,
11. umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych, znajomość aktów prawnych związanych z zakresem wykonywania zadań.

III. Podstawowy zakres wykonywanych zadań:
1. Stały kontakt i współpraca z samorządem wiejskim.
2. Realizacja funduszu sołeckiego na terenie gminy Żarów (- przekazywanie sołtysom informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku; - przekazywanie Wojewodzie informacji o wysokości środków przypadających na sołectwo w danym roku oraz występowanie o zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego; - przyjmowanie i sprawdzanie prawidłowości sporządzenia wniosków zebrań wiejskich w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, monitorowanie harmonogramu czynności, związanych z tworzeniem i realizacją funduszu sołeckiego oraz rozliczanie wydatków z funduszu sołeckiego.
3. Współorganizowanie zebrań wiejskich na terenie solectw.
4. Zapewnienie i opracowywanie stałych informacji dotyczących działalności samorządu wiejskiego.
5. Udzielanie organom samorządów wiejskich pomocy w realizacji ich statutowych zadań.
6. Podejmowanie działań zacieśniających współpracę pomiędzy Radami Sołeckimi a organizacjami społecznymi.
7. Organizowanie narad sołtysów.
8. Koordynowanie prac w zakresie przygotowania i prowadzenie wyborów do organów samorządu wiejskiego.
9. Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy zewnętrznych na działalność sołtysów i rad sołeckich.
10. Rozliczanie opiekunów świetlic wiejskich.
11. Rozliczanie najemców świetlic wiejskich.
12. Prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w gospodarstwach rolnych, powstałych m.in. w wyniku klęsk żywiołowych,
13. szacowanie szkód łowieckich w uprawach i płodach rolnych,
14. Przeprowadzanie procedury konkursowej na udzielenie dotacji z budżetu Gminy Żarów, na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Żarów wraz z jej rozliczaniem i kontrolą wykonania zadań.
15. Wykonanie innych czynności zleconych przez przełożonego.


IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, oraz na terenie
gminy,
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu,
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, referat na II piętrze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z
2018, poz. 1000).

Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 6 listopada 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. rolnictwa”. Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl/) oraz tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 24.10.2018
Dokument oglądany razy: 253