bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Konkurs na stanowisko ds. windykacji należności budżetowych

zakończony, rozstrzygnięcie: nierozstrzygnięty

Organizator: Burmistrz Miasta Żarów

Burmistrz Miasta Żarów  na podstawie art. 11 i 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r., poz. 902) ogłasza konkurs na stanowisko ds. windykacji należności budżetowych w Urzędzie Miejskim w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

I. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
c) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
d) wykształcenie wyższe,
e) znajomość obsługi komputera w zakresie oprogramowania biurowego,

II. Wymagania dodatkowe:
a) nieposzlakowana opinia,
b) minimum 1 rok stażu pracy w księgowości,
c) znajomość ustaw: Ordynacja podatkowa, ustawa o egzekucji w administracji, ustawa o księgach wieczystych i hipotece, ustawa o komornikach sądowych i egzekucji, Kodeks Postępowania Administracyjnego.
d) obsługa programów komputerowych, m.in. pakiet biurowy MS Office.
e) predyspozycje osobowościowe: samodzielność, dokładność, rzetelność, odporność na stres, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.

III. Szczegółowy zakres wykonywanych zadań:
1. Wykonywanie czynności, polegających m.in. na:
a) Prowadzenie egzekucji zaległości podatkowych, w tym m.in.:
- bieżąca analiza kont wszystkich podatników (osoby prawne i osoby fizyczne) będących podatnikami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych,
- wystawianie upomnień dotyczących powyższych zaległości podatkowych,
- bieżące wystawianie tytułów wykonawczych,
- współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie zaległości podatkowych, bieżące monitorowanie przebiegu egzekucji na podstawie tytułów wykonawczych złożonych w Urzędach Skarbowych,
- prowadzenie spraw związanych z ustanawianiem hipotek z tytułu zaległości podatkowych,
- zgłaszanie wierzytelności,
- zwalnianie hipotek.
2. Windykacja należności naliczanych w drodze decyzji administracyjnych (m. in. kar za usunięcie drzew, opłat za zajęcie pasa drogowego, renty planistycznej, opłaty adiacenckiej).
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1. praca w siedzibie - Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie,
3. kontakty telefoniczne i bezpośrednie z klientami i pracownikami urzędu i innych instytucji.
4. ograniczona możliwość poruszania się po budynku, kasa na parterze (brak windy), brak toalety przystosowanej dla potrzeb osób niepełnosprawnych, podjazd tylko do Biura Obsługi Klienta.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

V. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. list motywacyjny,
2. życiorys/CV/ z opisem dotychczasowej kariery zawodowej,
3. kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm),
Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do 1 lutego 2018 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2 (parter) w godzinach od 7:30 do 15:30 poniedziałek, środa, czwartek, piątek, od 8:00 do 16:00 wtorek. Zgłoszenia należy złożyć w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Nabór na stanowisko ds. windykacji należności budżetowych” Postępowanie obejmie analizę wszystkich złożonych dokumentów oraz rozmowy z kandydatami. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (htpp://bip.um.zarow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Żarowie.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.01.2018
Dokument oglądany razy: 921