bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:56 z powodu:

archiwizacja

Zaproszenie do współpracy - asystent rodzinny

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

W oparciu o ustawę „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami) Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie zaprasza do współpracy osobę za stanowisko

ASYSTENTA RODZINY

Asystentem rodziny może być osoba, która:

 1. posiada:
  a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
  b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
  c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
 2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
 3. wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunki współpracy: umowa – zlecenie (praca w systemie zadaniowym)

Zakres obowiązków:

 1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
 3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
 4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
 5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
 6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
 7. wspieranie aktywności społecznej rodzin;
 8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
 10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
 11. udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
 12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
 14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
 15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, i przekazywanie tej oceny podmiotowi,
 16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
 17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
 18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
 19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Wymagania niezbędne:
- wykształcenie pozwalające pełnić funkcję asystenta rodziny
- znajomość ustawy „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. 2011, nr 149, poz. 887 z późniejszymi zmianami)
- prawo jazdy kat. B (w przypadku pracy z rodzinami na terenie Gminy Żarów)

Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV), list motywacyjny
b) kopie dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje,
c) oświadczenie o niekaralności,
d)oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszonym zaproszeniu
e) ofertę cenową za godzinę świadczonej usługi (wzór oferty stanowi zał. nr 1 do niniejszego zaproszenia)

Kryteria wyboru oferty:
- kompletność oferty, kwalifikacje, znajomość przepisów prawa w przedmiotowym zakresie

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie, należy składać osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3 do dnia 23 stycznia 2013 r. do godz. 15.30 bądź przesłać pocztą na adres OPS (decyduje data wpływu do OPS), z dopiskiem „Asystent rodziny”.

Po dokonaniu analizy sytuacji rodziny, pracownik socjalny przeprowadzający wywiad środowiskowy wnioskuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny, w związku z powyższym zastrzega się, że umowa zostanie podpisana zgodnie z potrzebami i za zgodą rodzin. W przypadku braku zainteresowania rodzin pracą asystenta, zaproszenie do współpracy nie zostanie sformalizowane.

Załącznik nr 1

OFERTA CENOWA
asystent

1. Wykonawca:
Imię i nazwisko …....................................................................................................
Adres zamieszkania …............................................................................................
Numer telefonu …....................................................................................................
Pesel ….......................................................................................................................
NIP ….........................................................................................................................
Nr rachunku bankowego …......................................................................................

2. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:
Cena brutto: ….....................zł. za jedną godzinę realizowanej usługi


….............................., dnia ….........................

…..............................................
podpis osoby upoważnionej

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 09.01.2013 12:10
Dokument oglądany razy: 1064
Nie podlega Ustawie