bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 16.03.2016 12:55 z powodu:

archiwizacja

Remont elewacji w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Odpowiedzi na pytania

Pytania i odpowiedzi do przetargu dotyczącego remontu elewacji przy
ul. Armii Krajowej 24 w Żarowie

 1. poz.2 oraz poz.8 przedmiaru wg naszych wyliczeń powinno być 37, 775 m2. Proszę o sprawdzenie.
  Odpowiedź.
  Obmiar podano w metrach bieżących ościeży, jest prawidłowy.
 2. poz.3 przedmiaru- proszę o wyjaśnienie celowości przemnożenia przez 1,15.
  Odpowiedź.
  Współczynnik 1,15 zastosowano w celu urealnienia obmiaru na zakotwienie parapetów i wywinięcia.
 3. Przedstawiony przedmiar nie uwzględnia wywozu i utylizacji gruzu powstałego z obicia tynków [poz. 1-2] oraz utylizacji blachy po demontażu parapetów. Prosimy o jego uzupełnienie o stosowne pozycje.
  Odpowiedź.
  Utylizacja blachy będzie w gestii inwestora, odzyskane parapety należy ułożyć i przekazać mieszkańcom, którzy zagospodarują je we własnym zakresie. Wywóz gruzu należy uwzględnić w ofercie w ilości 7,129 m3.
 4. poz.9 przedmiaru – proszę o wyjaśnienie celowości przemnożenia przez 1,15 skoro norma katalogowa mówi o szer. do 25 cm. Proszę również o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy niniejszą pozycją a poz. 3 gdzie demontaż parapetów jest liczony na głębokość 30 cm i jeżeli takowe mają być zamontowane to również należałoby zmienić podstawę katalogową na KNR W 2-02 0512-02.
  Odpowiedź.
  Współczynnik 1,15 zastosowano w celu urealnienia obmiaru na zakotwienie parapetów
  i wywinięcia, pozycja jest prawidłowa.
 5. poz.11 przedmiaru- proszę o uszczegółowienie [rodzaj, parametry], jakim ma odpowiadać okładzina kamienna cokołu.
  Odpowiedź.
  Pozycja obejmuje naprawę okładziny kamiennej i uzupełnienie fug oraz jej oczyszczenie.
 6. poz. 13 przedmiaru- proszę o wyjaśnienie, dlaczego rusztowanie jest na wys. 1,0 m?
  Odpowiedź.
  Omyłkowo podano wysokość rusztowania na wysokość 1,0 m, powinno być 10 m i taką ilość należy ująć w ofercie.
 7. poz. 15 przedmiaru- celem poprawnej kalkulacji proszę o uszczegółowienie ile m2 podlega zajęciu?
  Odpowiedź.
  Zajęciu podlega 20,8 m2.
 8. Prosimy o podanie grupy kolorystycznej farby akrylowej z uwagi na duże rozbieżności cenowe.
  Odpowiedź.
  Należy przyjąć farbę akrylową elewacyjną w kolorze jasnym pastelowym.
 9. Według STWIOR należy wykonać odgrzybienie ścian i osuszenie. Prosimy o uzupełnienie pomiaru o prace wskazane w specyfikacji technicznej.
  Odpowiedź.
  W specyfikacji ujęto omyłkowo odgrzybienie i osuszenie ścian, w ofercie ująć poz 4. przedmiaru – oczyszczenie i zmycie oraz poz.5 przedmiaru - dwukrotne gruntowanie.
 10. Według STWIOR należy wykonać tynk cementowo wapienny oraz renowacyjny. Prosimy o rozbicie pozycji na tynk zwykły oraz renowacyjny oraz określenie grubości tynku renowacyjnego.
  Odpowiedź.
  W ofercie ująć tylko tynk cementowo wapienny.
 11. Prosimy o skorygowanie przedmiaru w poz. 13 – jest nieprawidłowy.
  Odpowiedź.
  Wyjaśniono w pytaniu nr 6
 12. Brak pozycji na wywóz gruzu.
  Odpowiedź.
  Wyjaśniono w pytaniu nr 3
 13. Prosimy o zmianę jednostki w poz. 15 oraz podanie przedmiaru różnego od zera.
  Odpowiedź.
  Zajęciu podlega 20,8 m2 chodnika, natomiast pozycję wycenić kwotowo zgodnie z Cennikiem Zarządcy drogi.
 14. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na zabezpieczenie okien i drzwi folią.
  Odpowiedź.
  Zabezpieczenie okien i drzwi folią zawiera poz. 12 przedmiaru robót.
 15. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru na demontaż i montaż rur spustowych.
  Odpowiedź.
  Demontaż i ponowny montaż rur spustowych zawiera się w czynnościach pomocniczych
  w pozycji 6 przedmiaru.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 07.01.2013 14:22
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 814