bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Budowa chodnika o długości 250mb, z kostki betonowej, na ul. Wojska Polskiego w Mrowinach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

1. Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty na budowę chodnika o długości 250mb, z kostki betonowej, na ul. Wojska Polskiego w Mrowinach, w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa chodników przy drogach gminnych na terenie gminy Żarów (w tym: Wykonanie chodnika w sołectwie Mrowiny od remizy do świetlicy – 20 000,00 zł FS; Budowa fragmentu chodnika we wsi Wierzbna – 21 165,20 zł FS i 3.522,65 zł zwiększenie FS); Budowa chodnika w Zastrużu – 11 276,81 zł FS i 1.186,98 zwiększenie FS))”.

2. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów.

3. Opis przedmiotu zamówienia:

• wykonanie chodnika z kostki „8” szarej i czerwonej (czerwona – dwa rzędy wzdłuż krawężnika i na wjazdach) na podbudowie z mieszanki granitowej (podbudowa na wjazdach wzmocniona warstwą stabilizacji betonowej), z nowymi obrzeżami 30x8, w tym:
◦ wyregulowanie 3 studni kanalizacji deszczowej i wszystkich pozostałych urządzeń znajdujących się na trasie chodnika,
◦ skucie i wywiezienie nawierzchni betonowej o powierzchni ok. 15m2 (dz. 259 i 260/13),
◦ zdemontowanie istniejących znaków pionowych i zamontowanie ich w nowym chodniku,
◦ ułożenie nowych obrzeży (25-30x8) na całej długości chodnika,
◦ wykonanie inwentaryzacji powykonawczej.

Parametry chodnika do wybudowania:
- łączna długość chodnika – 250 mb, szerokość od 1,5 m do 5,0 m, zgodnie z zał. nr 2,
- szacunkowa łączna powierzchnia chodnika – 467m2 (na długość 50m – powierzchnia 167m2, na długości 200mb – powierzchnia 300m2).

4. Przed przystąpieniem do robót należy przygotować projekt czasowej organizacji ruch, uzyskać zgodę organów nadrzędnych a następnie oznakować teren robót zgodnie z zatwierdzoną organizacją.

5. Zamawiający zastrzega sobie, możliwość skrócenia długości chodnika do wykonania w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie wyższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania lub wydłużenia w przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza cenowo będzie niższa niż kwota jaką Zamawiający przeznaczył na wykonanie zadania.

6. Termin realizacji zamówienia – do 31 maja 2019r.

7. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- najniższa cena brutto - waga 100 %

8. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) wyceny należy dokonać z uwzględnieniem kosztów nieujętych w opisie zamówienia a niezbędnych do realizacji zadania, np. związanych z zabezpieczeniem i oznakowaniem terenu robót (wykonanie i wdrożenie projektu tymczasowej organizacji ruchu),
b) ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 4) należy złożyć w formie pisemnej, na załączonym formularzu ofertowym (zał. nr 1) w siedzibie Zamawiającego, tj. w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74/306 73 31 lub e- mailem na adres a.goluch@um.zarow.pl (ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę),
c) Termin złożenia oferty do dnia 25 lutego 2019r. do godz. 15:00.
9. Osoby do kontaktu: Agnieszka Gołuch, Referent ds. remontów, tel. /74/ 306 73 05.

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (01.03.2019 11:39)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 18.02.2019 14:51
Dokument oglądany razy: 165
Nie podlega Ustawie