bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:49 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr GL 480732-2012 „Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późn. zm) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr GL 480732-2012 „Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Mickiewicza 1 w Żarowie” Zadanie jako część projektu nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa realizowane w ramach Priorytetu 9 Miasta Działanie 9.2. wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 ”,
zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD” Wojciech Jerzakowski
Skiereszewo 3A,
62-200 Gniezno

2. Oferowana cena brutto za wykonanie zadania 64 015,52 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące piętnaście 52/100).

3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.

4. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium „Oferowana cena brutto za wykonanie zadania”
Razem
Zakład Usługowy „BUD-DREM” Stanisław Słowik
ul. Nyska 68, 53-504 Wrocław
(83,92+83,92+83,92+ 83,92+83,92) / 5 83,92
Firma Ogólnobudowlana „DEKBUD”
Wojciech Jerzakowski
Skiereszewo 3A, 62-200 Gniezno
(100,00+100,00+100,00 +100,00+100,00) / 5 100,00
K i K s. c. ,ul. Wł. Łokietka 2/1b
50-243 Wrocław Oddział II
ul. Sportowa 6a, 63-500 Ostrzeszów
(79,53+79,53+79,53+ 79,53+79,53) /5 79,53
Spółdzielnia Rzemieślnicza
ul. Cukrownicza 6
57-200 Ząbkowice Śląskie
(63,72+63,72+63,72+63,72+63,72) / 5 63,72
ALMABUD Sp. z o. o.
ul. 11 Listopada 7
58-200 Dzierżoniów
(70,69+70,69+70,69+ 70,69+70,69) / 5 70,69
PPHU „W i W-bud”
Dariusz Wojciechowski
ul. I. Krasickiego 10/5,
58-160 Świebodzice
(65,32+65,32+65,32+65,32+65,32) / 5 65,32
Zakład Budowlanych
Jerzy Frankowski
ul. Jakuba Sobieskiego 5,
49-300 Brzeg
(76,15+76,15+76,15+ 76,15+76,15) / 5 76,15
Zakład Remontowy Sp. z o.o.
ul. II Armii Wojska Polskiego 35, 59-220 Legnica
(86,36+86,36+86,36+86,36+86,36) / 5 86,36
Blacharstwo – Dekarstwo oraz usługi ogólnobudowlane
Jan Ossowski
ul. 24 Stycznia 2A,
56-210 Wąsosz
(86,53+86,53+86,53+ 86,53+86,53) / 5 86,53

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 4 stycznia 2013 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 20.12.2012 14:09
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 761