bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie siedmiu tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z montażem

Nie podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na: Wykonanie siedmiu tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z montażem dla zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” realizowanego w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Wykonanie i montaż 7 sztuk tablic informacyjno, pamiątkowych - informujących o realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”
W skład zakresu wykonania przedmiotu zamówienia wchodzi:
a) opracowanie projektu graficznego tablic zgodnie z aktualnymi na dzień montażu tablic zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 oraz z sugestiami Zamawiającego,
b) format tablic min. 80 cm x 120 cm - 7 sztuk,
c) Tablice mocowane na dwóch nogach jako wolnostojące, w minimalnej odległości dolnej krawędzi tablic od ziemi (terenu gruntowego) – 180cm, na konstrukcji stalowej wchodzącej w zakres zamówienia, wykonanej z profili stalowych,
d) wydruk wielobarwny o zwiększonej odporności na działanie warunków atmosferycznych,
e) trwały materiał (np. podkład plexi, blacha ocynkowana lub aluminiowa płyta kompozytowa),
f) treść dostarczona będzie przez Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu umowy,
g) montaż 7 szt. tablic informacyjno-pamiątkowych na stelażu trwale związanym z podłożem (wykonanie stelażu po stronie Wykonawcy). Miejsca montażu tablic Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym,
h) termin montażu tablic informacyjnych – nie później niż do dnia 31 grudnia 2018r. Szczegółowy termin montażu Wykonawca wskaże w ofercie
i) przekazanie Zamawiającemu projektu graficznego tablic w wersji elektronicznej
(w formacie Pdf lub jpg) - najpóźniej w dwa dni przed montażem tablic.

Tablice należy wykonać z materiałów nowych, pod względem graficznym, kolorystyki, zawartości i treści – zgodne z aktualnymi na dzień montażu tablic zasadami promocji i oznakowania projektów dla beneficjentów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
(Wzory tablic znajdują się także na stronie internetowej: http://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-1/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow-w-programie-umowy-podpisane-od-1-stycznia-2018-roku/ )

3. Przedmiot zamówienia opisany został wg następujących kodów PCV:
79.34.22.00-5 Usługi w zakresie promocji
79.34.10.00-6 Usługi reklamowe

4. Termin realizacji zamówienia:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 31 grudnia 2018r

5. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
a) Kryterium wyboru oferty jest łączna cena ofertowa brutto w PLN (cena – 100%).
b) Punktacja ofert dokonana będzie według następujących zasad:

Nazwa kryterium

Waga [%], Znaczenie,

Pkt

Sposób oceny spełnienia kryterium

C – Cena oferty

C – 100%

1% = 1 pkt

Cena najniższa z badanych

Ilość punktów= -------------------------------- x 100

Cena badanej oferty brutto

C – ilość punków

100 – znaczenie kryterium

Maksymalna liczba punktów przyznana w ramach kryterium nie przekroczy 100 punków

c) Ofertą najkorzystniejszą będzie oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego.
6. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego załącznikiem do niniejszego zapytania,
b) ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie siedmiu tablic informacyjno-pamiątkowych wraz z montażem w ramach zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany”, lub e-mailem na adres p.sikora@um.zarow.pl, ofertę w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę.
c) termin złożenia oferty: do 10.12.2018 do godziny 15.30
7. Osoby do kontaktu:
Przemysław Sikora - tel. (74) 858 05 91 wew. 341, faks (74) 858 07 78, e-mail: p.sikora@um.zarow.pl
8. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną
9. Opis sposobu obliczania ceny:
a) Na załączonym formularzu ofertowym należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie/udzielenie przedmiotu zamówienia
b) wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie,
c) cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
d) Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.
10. Informacje o formalnościach
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowania.
2. Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.
3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.
4. Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo Zamówień Publicznych tj. odwołanie, skarga
5. Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (12.12.2018 09:19)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 30.11.2018 14:45
Dokument oglądany razy: 192
Nie podlega Ustawie