bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Usunięcie drzew z terenu parku w Łażanach

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej usunięcia drzew z terenu parku w Łażanach, działka nr 60/32 obręb Łażany gmina Żarów.

Wyszczególnienie przewidzianych prac wraz z ich lokalizacją znajduje się w załączonym druku ofertowym.

Termin wykonania prac – do dnia 14 grudnia 2018 r.
Płatność za wykonanie usługi – 14 dni od dnia złożenia poprawnie wystawionej faktury.
Informacje cenową (oferta wraz z wykazem prac i wyceną) proszę złożyć do dnia 19 listopada
2018 r. do godz. 15.30 do Urzędu Miejskiego w Żarowie na Biuro Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 19.11.2018 r. godz. 1530) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres p.weiland@um.zarow.pl w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę (data wpływu do 19.11.2018 r. do godz 15.30).
W przypadku nie wypełnienia wszystkich pozycji w tabeli druku „Oferty” lub błędów rachunkowych
w wycenie, oferta nie będzie rozpatrywana.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do zakupu pozyskanego przy wycince drzewa. Wartość pozyskanego drzewa wyceniono na kwotę 1.043,55 zł netto plus podatek VAT w wysokości 8 % co daje brutto 1.127,03 zł (słownie: tysiąc sto dwadzieścia siedem złotych 03/100).

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zamówienia lub zmniejszenia zakresu zamówienia bez podania przyczyn.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 14.11.2018 12:52
Dokument oglądany razy: 250
Nie podlega Ustawie