bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:48 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Burmistrz Miasta Żarów ogłasza II przetarg publiczny, ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego o pow. 62,26 m/kw w budynku nr 45 przy ul. Armii Krajowej w Żarowie (plus piwnica o pow. 17,98 m/kw)

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, nierozstrzygnięty

Numer działki – 86/18
Powierzchnia – 258 m/kw
Numer KW – SW1S/00026497/4
Położenie – Żarów, ul. Armii Krajowej 45/3
Przeznaczenie – zabudowa mieszkaniowa
Forma oddania – sprzedaż lokalu na własność wraz z udziałem w prawie użytkowania wieczystego gruntu 15,14%
Cena wywoławcza – 99000zł w tym 96880zł lokal i 2120zł udział
Wysokość wadium – 9900zł
Godz. rozpoczęcia przetargu – 9:00

 1. Przetarg odbędzie się 31 grudnia 2012r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości podanej w tabeli, które powinno znajdować się na koncie: Bank Zachodni WBK I oddz. Żarów 65 1090 2369 0000 0006 0201 9458 najpóźniej w dniu 27 grudnia 2012r.
 3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
 4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
 5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
 6. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług zbywany lokal zwolniony jest z podatku VAT.
 7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów szacunkowych związanych z przygotowaniem lokalu do sprzedaży w kwocie łącznej 550 zł oraz kosztów notarialnych.
 8. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
 9. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 74/8580-591 wew. 339 i 301 do dnia 11.10.2012r.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.
 11. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją.
 12. Pierwsze postąpienie wynosi 1.000 zł.
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 27.11.2012 14:55
Dokument oglądany razy: 1066
Podlega Ustawie