bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:41 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zaproszenie do współpracy - przeprowadzenie szkolenia

Nie podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie w związku z realizacją projektu systemowego „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do współpracy: INFORMATYKA

Warunki współpracy: umowa – zlecenie Termin realizacji: 14 - 18 listopada 2011 r.
Liczba godzin: 20 godzin zegarowych (po cztery godziny dziennie od 14.00 – 18.00)

Zakres obowiązków:

 1. Prowadzenie warsztatów z zakresu podstawowej obsługi komputera (podstawy edytora tekstu oraz systemu operacyjnego, zaznajomienie z obsługą Internetu), mających na celu aktywizację edukacyjną uczestników projektu systemowego,
 2. Opracowanie materiałów dydaktycznych w wersji papierowej dla uczestników warsztatów oraz realizatora projektu,
 3. Prowadzenie dokumentacji projektowej: listy obecności, listy potwierdzające odbiór materiałów dydaktycznych, opracowanie ankiety ewaluacyjnej z zakresu poruszanych zagadnień- udokumentowanie i udowodnienie na ile zajęcia przyczyniły się do nabycia wiedzy i umiejętności związanych z podstawową obsługą komputera (przed rozpoczęciem zajęć i po ich zakończeniu), sporządzenie raportu końcowego ze zrealizowanych warsztatów.
  Prowadzona dokumentacja powinna zawierać logo Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, logo Unii Europejskiej z odwołaniem do Europejskiego Funduszu Społecznego oraz informację o współfinansowaniu tj. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego).

Grupa docelowa: uczestnicy projektu „WIP – Wiara w Integrację Pokoleniową”

Wymagane kwalifikacje:

 • wykształcenie średnie (w tym ukończenie studium informatycznego) bądź wyższe informatyczne,
 • m.in. 2-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów komputerowych

Wymagane dokumenty:

 • CV (uwzględniające doświadczenie w prowadzeniu szkoleń)
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje
 • przedłożenie programu warsztatów zawierającego szczegółowy zakres tematyczny, określający tematy zajęć oraz ich zakres godzinowy
 • oferta cenowa (załącznik nr 1)

Kryteria wyboru oferty:

 • cena, kompletność oferty, kwalifikacje oraz doświadczenie

Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie, należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarowie, ul. Armii Krajowej 54, pokój nr 3 do dnia 31 października 2011 r. do godz. 15.30.

Ogłoszenia:

 1. Wyniki konkursu (02.11.2011 12:53)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 19.10.2011 10:18
Dokument oglądany razy: 1044
Nie podlega Ustawie