bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Dzierżawa kontenerów i transport odpadów z cmentarzy komunalnych

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na dzierżawę kontenerów i transport odpadów z cmentarzy komunalnych w Żarowie i Wierzbnej:
1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów
2. Opis przedmiotu zamówienia:
- dzierżawa 5 szt. kontenerów KP-7 oraz transport odpadów o kodzie 20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji, z cmentarzy w Żarowie i Wierzbnej do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, PUO Sp. z o.o. w Zawiszowie.
UWAGA!!! Należy założyć, że szacunkowa ilość transportowanych odpadów o kodzie 20 02 03, wyniesie około 200 Mg rocznie (według danych za ostatnie 12 miesięcy).
3. Termin realizacji zamówienia: 01.01.2019 r. - 31.12.2019 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania prac.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać koszt netto miesięczny dzierżawy 1 szt. kontenera KP-7 oraz koszt netto transportu 1 szt, kontenera KP-7 do Przedsiębiorstwa Utylizacji Odpadów w Zawiszowie.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 09. 11. 2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres t.kuska@um.zarow.pl. Wymaga data wpływu 09 11 2018 r. godz. 1500
6. Osoby do kontaktu: Tomasz Kuska – inspektor ds. gospodarki komunalnej tel. 74 8580 591 wew. 334.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 29.10.2018 13:20
Dokument oglądany razy: 154
Nie podlega Ustawie