bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego o kubaturze15,75 m³ i powierzchni zabudowy 37,80 m² usytuowanego na działce nr 336/14 w Żarowie.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

                                                                                                                              Żarów, 18.10. 2018 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego o kubaturze 37,80m³ i powierzchni użytkowej 15,75 m² usytuowanego na działce nr 336/14 w Żarowie.

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- rozebranie dachu o konstrukcji drewnianej i pokryciu papowym,
- rozebranie dwóch ścian zewnętrznych z pustaków,
- wyrównanie i uporządkowanie terenu po rozbiorce,
- wywóz i utylizacja materiałów porozbiórkowych.

3. Termin realizacji zamówienia: 31.10.2018 r.

4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena wykonania zadania.

5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:

- wycena własna po zapoznaniu się z przedmiotem zamówienia i projektem rozbiórki.

a/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w formie
pisemnej według wzoru oferty będącym załącznikiem do niniejszego zapytania
ofertowego,
b/ ofertę wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć w terminie
do 23.10.2018 r. w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać
pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu
oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres
r.huszczo@um.zarow.pl

6. Osoby do kontaktu: Romuald Huszczo – podinspektor ds. przeglądów technicznych
i remontów tel. 74 8580 591 wew. 304.

Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 19.10.2018 08:39
Dokument oglądany razy: 218
Nie podlega Ustawie