bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Przykrycie rowu rurami PVC śr. 500 mm na dł. 170 metrów w parku miejskim w Żarowie

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na przykrycie rowu rurami PVC śr. 500 mm na dł. 170 metrów w parku miejskim w Żarowie

1. Zamawiający: Gmina Żarów ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- projekt budowlany,
- przedmiar robót,
- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia kierownika budowy posiadającego uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodnych i kanalizacyjnych,
Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego.

W przesłanej ofercie cenowej należy uwzględnić wszelkie koszty w tym koszty materiałów, wykonania i sprzętu.
Oferty zawierające błędy obliczeniowe lub słowne w określeniu ceny zostaną odrzucone.

3. Termin realizacji zamówienia: od odpisania umowy do 30.11.2018 r.
4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty: cena brutto za całość prac.
5. Sposób przygotowania oferty i dostarczenia oferty:
a/ ofertę należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącej załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego,
b/ W ofercie cenowej należy podać koszt brutto za całość wykonanych robót.
c/ ofertę należy złożyć w terminie do 21.09.2018 r. do godz. 15.30 w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego (data wpływu do Zamawiającego do 21.09.2018 r.), faksem na numer 74 8580 778 lub w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej ofertę e-mailem na adres p.weiland@um.zarow.pl (data wpływu do 21.09.2018 r.).
6. Osoby do kontaktu: Piotr Weiland – Kierownik Referatu Komunalnego tel. 74 8580 591 wew. 347.

Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 17.09.2018 14:51
Dokument oglądany razy: 266
Nie podlega Ustawie