bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:48 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Żarów: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013
Numer ogłoszenia: 418276 - 2012; data zamieszczenia: 25.10.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2012/2013 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 1. Zakres zadań wykonawcy obejmuje:
  a) zimowe utrzymanie dróg gminnych wyszczególnionych w WYKAZIE I polegające na zwalczaniu śliskości zimowej przy użyciu piasku i solanki wraz z odpłużaniem, doraźne zimowe utrzymanie dróg gminnych wyszczególnionych w WYKAZIE II wykonywane na wniosek Zamawiającego oraz zimowe utrzymanie dróg innych nie objętych WYKAZAMI I i II również na wniosek Zamawiającego;
  b) odśnieżanie i posypywanie jezdni na całej szerokości;
  c) rozpoczęcie odśnieżania drogi nastąpi każdorazowo w ciągu 60 minut od momentu telefonicznego powiadomienia przez Zamawiającego lub w ciągu 120 minut po ustaniu opadów, z tym, że dopuszcza się po intensywnych opadach pozostawienie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu nie utrudniającego ruchu;
  d) rozpoczęcie zwalczania śliskości przez posypywanie w czasie nie przekraczającym 120 minut od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość;
  e) utrzymanie przejezdności dróg i ulic;
  f) zapewnienie koordynacji i nadzoru nad prowadzeniem akcji zimowej na drogach;
  g) uzyskiwanie aktualnych informacji o stanie pogody ze stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej;
  h) zabezpieczenie gotowości sprzętu specjalistycznego wraz z obsługą gwarantującą bezawaryjne utrzymanie dróg;
  i) w przypadku awarii sprzętu uniemożliwiającej prowadzenie akcji zimowej zapewnienie sprzętu zastępczego na własny koszt;
  j) zapewnienie odpowiednich warunków organizacyjnych umożliwiających realizację zadania wg ustalonego zakresu oraz przygotowanie niezbędnej, potrzebnej ilości piasku i solanki;
  k) podczas zimowego utrzymania dróg Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich warunków bezpieczeństwa oraz stanu technicznego sprzętu nie zagrażającego zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz bezpieczeństwu mienia osób trzecich;
  l) zapewnienie ciągłej łączności ze Zleceniodawcą oraz składanie meldunków w postaci dziennych raportów z prowadzonej akcji zimowej. Każdego dnia w godz. 7:30 - 8:00 Wykonawca przesyła do siedziby Zamawiającego faxem (74 8580 778) lub e-mailem (w.lesiak@um.zarow.pl) raport dzienny wg wzoru (Załącznik nr 3 do UMOWY), obejmujący 24 godzinny koszt akcji Zima, obliczając go począwszy od godz. 7:00 dnia poprzedniego.
 2. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania:
  a) piasku do zwalczania śliskości;
  b) co najmniej jednego samochodu ciężarowego właściwego do zamontowania pługu odśnieżnego i piaskarki;
  c) co najmniej jednego pługu odśnieżnego;
  d) co najmniej jednej piaskarki (wskazane jest posiadanie dodatkowego pługu odśnieżnego, piaskarki i samochodu ciężarowego na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń);
  e) co najmniej jednej koparko-ładowarki lub ładowarki do odśnieżania dróg gminnych na zlecenie Zamawiającego (wskazane jest posiadanie dodatkowej koparko-ładowarki lub ładowarki na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń);
  f) ciągłego kontaktu telefonicznego, celem zapewnienia koordynacji i nadzoru prowadzenia akcji zimowej. UWAGA! Zamawiający zastrzega sobie prawo przed podpisaniem umowy do przeglądu posiadanego sprzętu oraz materiałów przeznaczonych do należytego wykonania zamówienia. W ofercie należy podać miesięczną cenę ryczałtową na okres od dnia podpisania umowy do 15 kwietnia 2013r. za gotowość podjęcia akcji zimowej, cenę za 1 km zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Żarów (odśnieżanie wraz z posypywaniem piaskiem lub solanką w zależności od potrzeb), oraz cenę za 1 godz. pracy koparko-ładowarki lub ładowarki przy odśnieżaniu. Cena ryczałtowa, cena za 1 km zimowego utrzymania dróg oraz cena za 1 godz. pracy sprzętu przy odśnieżaniu określona przez oferenta nie będzie podlegała zmianom. Płatność z tytułu wykonania każdego z etapów zamówienia realizowana będzie po przekazaniu przez wykonawcę odpowiedniego oryginału protokołu odbiorczego potwierdzającego wykonanie przez wykonawcę zlecenia i rachunku w terminie 30 dni od daty dostarczenia tych dokumentów zamawiającemu..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających. Przewiduje się możliwość udzielenia zamówień uzupełniających określonych w pkt 3.1.1 i 3.1.2 SIWZ do wartości 20 % zamówienia podstawowego.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.00.00.00-7, 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Wykonanie należycie w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o podobnej złożoności i wartości, jak w niniejszym zamówieniu; Zamawiający za podobne będzie rozumiał takie których przedmiotem było wykonanie: -usługi o podobnej złożoności- rozumie usługi dotyczące zimowego utrzymania dróg, -usługi o podobnej wartości- rozumie usługi o wartości nie mniejszej niż 200.000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych); w przypadku Wykonawców zagranicznych Zamawiający dokona przeliczenia waluty obcej na PLN według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień otwarcia ofert,

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zleceniobiorca zobowiązany jest do posiadania: a) piasku i solanki do zwalczania śliskości; b) co najmniej jednego samochodu ciężarowego właściwego do zamontowania pługu odśnieżnego i piaskarki; c) co najmniej jednego pługu odśnieżnego; d) co najmniej jednej piaskarki (wskazane jest posiadanie dodatkowego pługu odśnieżnego, piaskarki i samochodu ciężarowego na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń); e) co najmniej jednej koparko-ładowarki lub ładowarki do odśnieżania dróg gminnych na zlecenie Zamawiającego (wskazane jest posiadanie dodatkowej koparko-ładowarki lub ładowarki na wypadek awarii i innych nieprzewidzianych zdarzeń)

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Dysponowanie osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, a w szczególności posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w wysokości minimum 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami
  opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:
1 - Cena - 50
2 - Ryczałt miesięczny za gotowość - 30
3 - Stawka za zimowe utrzymanie dróg 1 godz. pracy sprzętu (odśnieżanie dróg za pomocą np koparko ładowarki itp.) - 20
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.zarow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 13.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.11.2012 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenia:

 1. Ogłoszenie o wynikach (09.11.2012 15:03)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 25.10.2012 14:53
Dokument oglądany razy: 1153
Podlega Ustawie