bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP

Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbna w ul. Stawowej/Kawalerów Orderu Uśmiechu.

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

                                                                                                                        Żarów, dnia 26.07.2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE


Gmina Żarów zaprasza Państwa do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzbna w ul. Stawowej/Kawalerów Orderu Uśmiechu.


1. Zamawiający: Gmina Żarów, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów


2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1 W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:
    1. Wykonanie robót pomiarowych,
    2. wykonanie robót ziemnych,
    3. ułożenie kanałów z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 269,5 m,
    4. ułożenie kanałów z rur PVC o średnicy 160 mm o długości 30,0 m,
       zgodnie z załączonym przedmiarem robót

3. Termin realizacji zamówień:
do uzgodnienia z Inwestorem – sierpień - październik 2018


4. Kryteria wyboru i sposób oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena brutto za całość wykonanych usług - waga 100 %


5. Sposób przygotowania i dostarczenia oferty :
a) oferty należy złożyć w formie pisemnej według wzoru oferty będącego złącznikiem do niniejszego zapytania oferty.
b) oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Zamawiającego, faksem na numer 74 8580 778 lub e-mailem na adres p.neczaj@um.zarow.pl, oferty w formie elektronicznej należy przesłać w formie skanu oryginału zawierającego podpis osoby składającej oferty.
c) Termin złożenia oferty do dnia 07 sierpnia 2018 r. do godz. 15:30.


6. Osoby do kontaktu:
Piotr Neczaj – inspektor ds. remontów i inwestycji tel. /74/ 8580 591 wew. 305

Załączniki:
1. Wzór oferty
2. Przedmiar robót
3. PZT
4. Oświadczenie
5. Klauzula RODO + zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Ogłoszenia:

  1. ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (09.08.2018 11:27)
Opublikował: Piotr Neczaj
Publikacja dnia: 26.07.2018 13:29
Dokument oglądany razy: 319
Nie podlega Ustawie