bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:47 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Wymiana pokrycia dachowego z papy w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Zamkowej 9A w Żarowie

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty


Ogłoszenie:

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot. Zamówienia publicznego nr GL 412928-2012 „Wymiana pokrycia dachowego z papy w budynku mieszkalnym usytuowanym przy ul. Zamkowej 9A w Żarowie.”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r, poz. 759 z późn. zm) jako Zamawiający w sprawie zamówienia publicznego nr GL 412928-2012 „Wymiana pokrycia dachowego z papy w budynku usytuowanym przy ul. Zamkowej 9A w Żarowie”, Zadanie (jako część projektu) nr WND-RPDS.09.02.00-02-015/12 Odnowa wielorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach rewitalizacji miasta Żarowa realizowane jest w ramach Priorytetu 9 Miasta Działanie 9.2. Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tysięcy mieszkańców Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 . zawiadamiam, że:

1. W wyniku postępowania przetargowego wybrano ofertę:
Blacharstwo-Dekarstwo oraz usługi ogólnobudowlane Jan Ossowski, ul. 24 Stycznia 2A , 56-210 Wąsosz
2. Oferowana cena brutto za wykonanie zadania 20 003,28 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy trzy 28/100).
3. Uzasadnienie wyboru: oferta uzyskała największą ilość punktów przy równoczesnym spełnieniu wymagań określonych w SIWZ.
4. Streszczenie oceny złożonych ofert:

Numer oferty, nazwa oferenta Liczba pkt w kryterium "Oferowana cena brutto za wykonanie zadania" Razem
Blacharstwo-Dekarstwo oraz usługi ogólnobudowlane Jan Ossowskiul. 24 Stycznia 2A , 56-210 Wąsosz (100,00+100,00+100,00+100,00+100,00)/5 100,00
Spółdzielnia Rzemieślnicza ul. Cukrownicza 6 , 57-200 Ząbkowice Śląskie (41,42 + 41,42 + 41,42 + 41,42 + 41,42) / 5 41,42
K i K s.c. ul. Wł. Łokietka 2/1b 50-243 Wrocław Oddział II ul. Sportowa 6a , 63-500 Ostrzeszów (71,74 +71,74 +71,74 +71,74 +71,74) / 5 71,74
EX – BUD Iwona Biel Janowice Duże 30C, 59-223 Krotoszyce 0 oferta odrzucona 0

5. Umowa w sprawie zamówienia może być zawarta po dniu 19 listopada 2012 r.

Opublikował: Marcin Wolfram
Data publikacji: 12.11.2012 15:06
Ostatnie zmiany: nie zmieniano
To jest ogłoszenie do przetargu
Dokument oglądany razy: 763