bip.gov.pl
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna, informacja o tym przetargu została skasowana: 06.03.2013 07:46 z powodu:

publikacja ponad 30 dni

Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żarów

Podlegający Ustawie, zakończony, usunięty, rozstrzygnięty

Numer ogłoszenia: 342466 - 2012; data zamieszczenia: 11.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Żarowie , ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, woj. dolnośląskie, tel. 074 8580-591, 8580-778, 8580-4.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.zarow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Żarów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest realizacja zajęć dodatkowych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego w szkołach podstawowych na terenie Gminy Żarów w ramach projektu Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych w Gminie Żarów, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu krajowego w następujących terminach: a) w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Żarowie w okresie od 01.09.2012r. do 31.05.2013r., b) w Szkole Podstawowej im. UNICEF w Imbramowicach w okresie od 01.09.2012r. do 31.05.2013r., zgodnie z treścią SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.10.00.00-5, 80.41.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 20.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 9.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I
TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Nie dotyczy
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli udokumentuje posiadanie niezbędnych uprawnień, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli udokumentuje posiadanie niezbędnych uprawnień, o których mowa w załączniku nr 7 do SIWZ.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże w załączniku nr 5 do SIWZ dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia spełniające niezbędne wymagania, zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ wraz z ich udokumentowaniem (oświadczenie wypełniają również osoby fizyczne nie prowadzące działalność gospodarczą, a ubiegające się o realizację zamówienia)
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
• Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykaznia spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:
• inne dokumenty
Dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych uprawnień, wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego.
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz oferty,
2) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ,
3) Pełnomocnictwo - załącznik nr 4 do SIWZ (jedynie w przypadkach określonych w treści SIWZ)
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza:
2.1. aktualizację danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę nazwy firmy, zmianę adresu siedziby, zmianę formy prawnej itp., 2.2. zmianę terminów realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego, które to przyczyny każda ze Stron musi udokumentować, pod warunkiem, że takiej zgody udzieli instytucja dofinansowująca i, że Zamawiający nie straci dofinansowania 2.3. jeżeli nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, 2.4. ze względu na dofinansowanie zadania z UMWD, możliwa jest zmiana umowy w zakresie konieczności dostosowania umowy z Wykonawcą do postanowień umowy o dofinansowanie (np. zmian harmonogramu realizacji zadania) 2.5. zmianę wysokości wynagrodzenia pod warunkiem zgody Zamawiającego i InstytucjiPośredniczącej - UMWD. 2.6. zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności. 2.7. w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, b) zmiany obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, c) zmian wniesionych do projektu przez uprawniony podmiot.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.um.zarow.pl/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w
Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, pokój nr 8..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miejski w Żarowie, ul. Zamkowa 2, 58-130 Żarów, Biuro Obsługi Klienta.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie finansowane w ramach projektu: Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz
zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Ogłoszenia:

  1. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej, wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania i których oferty zostały odrzucone (01.10.2012 15:15)
Opublikował: Marcin Wolfram
Publikacja dnia: 11.09.2012 15:36
Dokument oglądany razy: 1158
Podlega Ustawie